17 Aralık 2021, 21:52 tarihinde eklendi

2021-109 / Aralık 2021 İlk Yarı Mali / Vergisel Gelişmeler

2021-109 / Aralık 2021 İlk Yarı Mali / Vergisel Gelişmeler

2021-109 / Aralık 2021 İlk Yarı Mali / Vergisel Gelişmeler

 

En son kasım ayında gerçekleşen mali konuları özet olarak bilginize sunmuştuk. Özenle hazırladığımız bültenimizi kolay takibiniz için diğer aylarda olduğu gibi, Vergi & SGK, Teşvik & Ar-Ge, Para & Finans, Ticaret Düzenlemeleri, Dış Ticaret & Gümrük, Ertelemeler & Kolaylaştırıcı Mevzuat ve Diğer Mevzuat olarak tasnif ediyoruz.

 

 

Şimdi aralık ayının ilk yarısındaki gelişmeleri, önce başlıklar, daha detaylı bilgi isteyen okurlarımız için de ayrıntı seviyesine göre sekmeler halinde sizlere sunuyoruz.

VERGİ   

 • Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalığı bulunan veya doğum yapan meslek mensuplarının mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin sirküler yayımlanmıştır.
  • 30 Kasım 2021 tarihli ve VUK-137/ 2021-5 sayılı Sirkülerle, vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalığı bulunan veya doğum yapan meslek mensuplarının mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
  • Söz konusu sirkülere buradan ulaşabilirsiniz.
 • Yapılandırma kanunlarından yararlanıp ödeme yapamayanlar için Tecil imkânı getirilmiştir.
  • Bakanlığın kullandığı yetkiyle, 7143 ve 7326 sayılı Kanunların;
  • 5’inci maddelerine göre matrah/vergi artırımında bulunan mükelleflerin anılan Kanunlar kapsamında tahakkuk eden vergilerinin Kanunlarda belirtilen süre ve şekilde ödenmemesi nedeniyle madde hükmünden yararlanma hakkının kaybedilmesi halinde, söz konusu maddeler kapsamında tahakkuk eden vergilerinin,
  • 6’ncı maddelerine göre, işletme kayıtları ile kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin bu işlemler üzerine tahakkuk eden vergilerinin,
  • 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirilebilmesi (katma değer vergilerinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte) uygun görülmüştür.
 • Anayasa Mahkemesi vergi ve mali konularda önemli kararlar vermeye devam etmektedir.
  • Kararların bir kısmı Anayasa’ya aykırılık yönünde iptali istenen hükme yönelik olarak REDDİNE karar verse de kararın içeriği ve bazen de karşı oy yazıları Devlet – Mükellef hukuku açısından önemli savunmalar barındırmaktadır.
  • Vergi Usul Kanunu’nda yer alan tebliğ evrakının teslimine ilişkin 102’inci maddenin 3 cümlesinin (kapıya yapıştırma usulü) iptali isteminde Mahkeme söz konusu hükmün Anayasa’nın 2, 3 ve 35. maddelerine aykırı olmadığına karar vermiştir. Karşı oylardan bir tanesinde yeterli kanuni güvenceler sağlanmadan kapıya yapıştırılan pusuladan 15 gün içinde muhatabının haberdar olduğunun varsayılmasını ağır ve orantısız bir külfet olarak görmüştür.
  • Anayasa Mahkemesinin 15 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan bir kararında Vergi Usul Kanunu’nun tekerrür başlıklı 339’uncu maddesinin yakın zamanda yayımlanan 7338 sayılı Kanunla lehe getirilen düzenlemeler sayesinde “hakkında karar verilmesine yer olmadığına” karar verilmiştir.
  • Anayasa Mahkemesi başka bir kararında işçilik alacağı davasındaki kesinleşmiş karara ilişkin iddialarının hizmet tespiti davasında karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan bireysel başvuruda, “gerekçeli karar” hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılama yapılmasına karar vermiştir.
  • Anayasa Mahkemesi başka bir kararında deliller değerlendirilirken kolluk kuvvetlerinin tutanağına aksi ispat edilemeyecek seviyede üstünlük tanınması nedeniyle adil yargılama hakkının ihlal edildiği iddiasını kabul etmiştir. Mahkeme, bireysel başvuru konusu olayda “silahların eşitliği ilkesinin” ihlal edildiğine karar vermiştir.
  • Anayasa Mahkemesi, 14 Aralık tarihli Resmi Gazetede yayımlanan başka bir kararında, personeli olarak çalıştıkları firmanın birçok bilgisini izinsiz olarak kullanan ve haksız rekabetten dolayı cezalandırılan bir olayda, Anayasa’ya aykırılığı öne sürülen Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabetle ilgili hükmünün Anayasa’ya aykırı olmadığına hükmetmiştir.
 • 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (1) Sayılı Tarifede Değişiklik Yapan 7343 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre;
  • (1) sayılı tarifenin “(A) Mahkeme Harçları” başlıklı bölümünün “III – Karar ve ilam harcı” başlıklı fıkrasının “1. Nispi harç” başlıklı bendinin, (f) alt bendinden sonra gelmek üzere eklenen bent ile;
   • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 134’üncü maddesi kapsamında satış isteyen alacaklı, borçlu, resmî sicilde kayıtlı ilgililer ile sınırlı ayni hak sahipleri dışında kalan kişilerce ihalenin feshinin talep edilmesi hâlinde nispi harç bedelinin ihale bedeli üzerinden binde 68,3’lik oran ile hesaplanacağı,
   • Bu harcın yarısı talepte bulunurken peşin olarak yatırılması, talebin kabulü hâlinde bu harcın başka bir kimseye yüklenemeyeceği ve istem hâlinde iade edileceği, talebin reddi hâlinde ise alınan harcın ihalenin feshini isteyene iade edilmeyeceği, harcın kalan kısmının ihalenin feshini isteyenden tahsil edileceği belirtilmiştir.
 • Tarımsal destek ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin iade edilmesine ilişkin başvuru dilekçeleri interaktif vergi dairesi aracılığı ile alınmaya başlanmıştır.
  • Adına tarımsal destek ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılanlara ait başvuruların elektronik ortamda alınabilmesine yönelik olarak, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden “Tarımsal Destek Ödemeleri Kapsamında Gelir Vergisi Kesintisi İade Talep Dilekçesi” hizmeti 02 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kullanıma açılmıştır.
  • 10 Aralık 2021 tarihli ve 31685 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 316 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile; 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 92’nci madde ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintilerinin; çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca faizliyle birlikte red ve iadesi mümkün hale gelmiştir.
  • Tebliğ ile 7338 sayılı Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 92 nci maddenin uygulamasına ilişkin düzenlemeler yapılmış ve tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisinin iade işlemlerinin uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
  • Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
 • Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki broşürü güncellenerek Gelir İdaresi Başkanlığı’nın duyurusu ile kullanıma sunulmuştur.
  • Faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç yıl boyunca elde ettikleri kazancın bir kısmını vergi dışı bırakmak ve gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesini desteklemek amacıyla getirilen vergi ve sigorta prim teşviki uygulamasına ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı broşürde;
    • Vergi teşvikinden kimlerin yararlanabileceği,
    • Vergi teşvikinden yararlanma şartlarının neler olduğu,
    • Vergi teşviki uygulamasındaki özellikli durumlar,
    • Sigorta prim teşvikinden yararlanma şartlarının neler olduğu gibi konularda açıklayıcı bilgilere ve örneklere yer verilmiştir.
    • Söz konusu broşüre ulaşmak için tıklayınız.
 • 2022 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin karar Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.
  • 8 Aralık 2021 tarihli ve 4892 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında 27 Kasım 2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 533 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile %36,2 (otuzaltı virgül iki) olarak ilan edilen yeniden değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükmünün verdiği yetkiye dayanılarak %25 (yirmi beş) olarak yeniden belirlenmiştir.
  • Söz konusu karara ulaşmak için tıklayınız.
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Ekler” kulakçığında güncellemeler yapılmıştır.
  • “Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Bildirim” tablosunda yer alan “Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlarına İlişkin Bildirim/Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler” alanına “Ruhsat No” sütunu ile “İstisna Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler” alanına “Serbest Bölge ve Ruhsat No” sütunu,
  • “4691 Sayılı Kanun Kapsamında Bildirim” tablosunda yer alan “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler” alanına “Proje Kodu” ile “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerinin Çalışanlarına İlişkin Bilgiler” alanına “İşyerinin Bulunduğu Bölge ve Proje Kodu” sütunu,
  • “Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim” tablosunda yer alan “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler” alanına “Proje No” sütunu,
  • “Kültür Yatırım ve Girişimlerine İlişkin Bildirim” tablosunda yer alan “Mükellef Bilgileri” alanına “Terkin Edilecek Tutar Toplamı” sütunu,
  • “GVK Geçici 80. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Stopajına İlişkin Bildirim” tablosunda yer alan “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler” tablosuna “Terkin Edilecek Tutar Toplamı” sütunu eklenmiştir.
  • Yapılan değişiklikler sonrasında mükelleflerin beyannamelerini gönderebilmeleri için, 01.12.2021 tarihi sonrasında güncel Beyanname Düzenleme Programını bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Angola Cumhuriyeti arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması akdedilmesine ilişkin ikinci tur müzakereler 6-7 Aralık 2021 tarihleri arasında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
  • Anlaşmada uzlaşılamayan konularda her iki taraf pozisyonunu tekrar değerlendirecek ve bunu müteakip üçüncü tur müzakereler, tarafların mutabakata varacağı ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir.
  • Anlaşmanın tamamlanarak yürürlüğe girmesi halinde her iki ülkenin girişimcileri bakımından vergisel yönden istikrarlı bir yatırım ortamı sağlanmış olacaktır.
 • 14 Aralık 2021 tarihinde bir takvim yılı içinde gerçekleştirilen gayrimenkul ve/veya taşıt alım-satımından elde edilen kazançların 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu açısından nasıl vergilendirileceğine ilişkin açıklamalar yer aldığı “Gayrimenkul ve Taşıt Satışında Vergi Mükellefiyetinin Esasları Broşürü” kullanıma sunulmuştur.
  • Broşür, ticari kazançta devamlılık unsurunun oluşmasına ilişkin olarak önemli örnekler ve İdare’nin bu konudaki anlayışını yansıtmaktadır.
  • Özellikle Ticaret Bakanlığının ikinci el araç ticaretine ilişkin düzenlemesi sonrası yıl içinde 3’ten fazla kullanılmış araç satımı ticari bir organizasyon olarak değerlendirilmektedir.
  • Soru bazlı olarak söz konusu broşürde;
     • Ticari Faaliyetin Özellikleri Nelerdir?
     • Gayrimenkul Alım Satım İşlemi Ticari Kazanç mıdır?
     • Gayrimenkul Alım-Satım İşlerinde Değer Artışı Kazancı veya Ticari Kazanç Ayrımı Nasıldır?
     • İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Alım Satımı Yapanların Vergilendirilmesi Nasıldır?
     • İşletmenin Aktifinde Kayıtlı Olan Gayrimenkul ve Taşıtların Satışından Elde Edilen Gelir Nasıl Vergilendirilir?
     • Gayrimenkul veya Taşıt Alım Satım Faaliyetinden Dolayı Vergi Mükellefi Olanlar Hangi Beyannameleri Verirler?
     • Ticari Kazanç Yönünden Mükellefiyet Tesisi Nasıl Yapılır?
     • Değer Artışı Kazancı Yönünden Mükellefiyet Tesisi Nasıl Yapılır? gibi sorular için açıklayıcı cevaplar yer almaktadır.
     • Broşüre ulaşmak için tıklayınız.

SGK & İŞKUR  

 • Bilindiği üzere, 24.09.2021 Tarihli ve 31608 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik ile, SGK tarafından, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evrakların, muhataplara elektronik ortamda tebliğ edileceği duyurulmuştur.
  • Başvurunun yapılma usul ve esaslarına ilişkin SGK’nın 2021/38 Sayılı Genelgesi yayınlanmıştır.
 • SGK E-Tebligat başvuru süresi uzatıldı.
  • 9.2021 tarihli 31608 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” in 7 inci maddesine göre elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü tutulmuştur.
  • Yönetmeliğe göre bu süre 31.12.2021 tarihinde sona ermektedir.
  • SGK tarafından, elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları açıklayan genelgenin 10.12.2021 tarihinde yayımlanması ve e-tebligat sisteminin aynı tarihte açılması nedeniyle sistem üzerinde aşırı yoğunluk meydana getirmiştir.
  • Bu nedenle 31.12.2021 tarihinde sonra erecek olan başvuru süresi 31.01.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.
 • SGK’nın 10.12.2021 tarihli Genel Yazısına göre;
  • Ödeme sürelerinin aynı olmasına rağmen ilk taksit ödemesini gerçekleştirenler bakımından ikinci taksitin ödenmesi halinde indirim tutarının %50, ilk taksit ödemesini gerçekleştiremeyenler bakımından peşin ödeme hükümlerinden yararlanılması halinde indirim tutarının %90 olması hususunun hakkaniyete uygun olmadığı,
   • Bu nedenle taksitle ödeme seçeneğini seçip ilk taksit ödemesini süresinde yapanların da yazılı talebi halinde taksitli ödeme seçeneklerini, peşin ödemeye döndürerek geç ödeme zammıyla birlikte 31/12/2021 tarihine kadar ödemeleri halinde peşin ödeme hükümlerinden yararlandırılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.
 • SGK’nın 03.12.2021 tarihli genel yazısı gereğince, gerek 3201 sayılı Kanun (Yurtdışı Borçlanma) kapsamında, gerekse 5510 sayılı Kanun kapsamında tahakkuk ettirilen borç tutarlarını gösterir tebliğ mektubu yurt dışı adresine gönderilecek olanların, borçlanma taleplerine ilişkin iş ve işlemlerin cari usullere göre sonuçlandırılarak tebliğ aşamasına getirilecek, posta kabulüne kapalı olan ülkelere gönderilecek tebliğ mektupları ise ikinci bir talimata kadar postaya verilmeyecektir.
 • 9 Aralık 2021 tarihi itibarıyla İşsizlik Sigortası Fon Varlığı 88 milyar 614 milyon 96 bin TL olmuştur.

TEŞVİK & AR-GE   

 • ERA PerMed 2022 Yılı Çağrısı Açılmıştır.
  • ERA PerMed (ERA-NET on Personelinse Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmekte olan ve kişiselleştirilmiş tıp alanında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanmasını, mükemmeliyetin teşvik edilmesini ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasını amaçlayan bir ERA-Net Cofund projesidir.
  • ERA PerMed 2022 yılı çağrısı, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren 33 farklı fonlama kuruluşunun katılımı ile 01.12.2021 tarihi itibariyle açılmıştır. Çağrının konusu “Kişiselleştirilmiş Tıp Alanında Koruyucu ve Önleyici Sağlık Araştırmaları” olarak belirlenmiştir. ERA PerMed, bu çağrı ile kişiselleştirilmiş tıpta hastalıkların önlenmesine yönelik araştırma ve yenilik faaliyetlerini teşvik etmektedir.
  • Detaylı bilgi için tıklayınız.

FİNANS & PARA  

 • BDDK tarafından faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uyuma ilişkin Tebliğde değişiklikler yapılmış ve bu kapsamda müşterilerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesine ilişin usul ve esaslar Tebliği yayımlanmıştır.
 • Rekabet Kurumu tarafından 9 Aralık 2021 tarihinde Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere Yönelik İnceleme Raporu yayımlanmıştır.

İlgili rapor,

  • Finansal teknolojilere yönelik küresel gelişmelerin takip edilmesi, Türkiye’deki ödeme hizmetlerinin fintek ekosistemi üzerinde değerlendirilmesi, bu alanda yaşanan gelişmelerin rekabete etkilerinin belirlenmesi ve rekabet hukuku perspektifinden ne tür yaklaşımların benimsenebileceğinin tespiti amacıyla hazırlanmıştır.
  • Raporda yer verilen tespit ve değerlendirmelerin; borçlanma ve kitle fonlaması, sigortacılık, kripto paralar, yatırım danışmanlığı ve robo-danışmanlar gibi fintekin etki gösterdiği farklı sahalar için de geçerlilik arz ettiği ifade edilmektedir.
 • TCMB tarafından yeni Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.
  • 2014 tarihli eskisini yürürlükten kaldıran bu Yönetmeliğin amacı, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ödeme hizmeti sağlayıcılarına, ödeme hizmetlerinin sunulmasına ve elektronik para ihracına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  • Yönetmeliğin geçici 1’inci maddesi Yönetmelik öncesi kurulan şirketler için geçiş dönemine ilişkin düzenlemeler içermektedir.
  • Aynı şekilde TCMB tarafından 1 Aralık tarihli Resmî Gazetede Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleriyle Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.
 • Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar engelli banka müşterilerinin bankacılık hizmetlerine erişimi konusunda sektör tarafından yapılan çalışmaları değerlendirmiştir.
  • Alpaslan Çakar engellilerin bankacılık hizmetlerine erişebilmesi ve kullanabilmesi amacıyla sektörde Türkiye Bankalar Birliği (TBB) koordinasyonunda çalışmalar yapıldığını belirtmiştir.
  • TBB çatısı altında bu konuya odaklanmış bir çalışma grubu ve görevlendirilmiş bir bölüm bulunduğunu belirten Alpaslan Çakar, “banka temsilcileri bu çalışma grubunda, engelli vatandaşlar ve ilgili derneklerden tarlarına ulaştırılan talepleri titizlikle değerlendirerek çözümler üretilmesi hususunda ortak çalışmalar yaptıklarını” belirtmişlerdir.
  • Türkiye Bankalar Birliği koordinasyonunda engelli müşterilerin bankacılık hizmetlerine erişiminin iyileştirilmesi için yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiye infografik bülten çalışmasından ulaşabilirsiniz:
  • Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • BDDK tarafından, Kredi Tahsis ve İzleme Süreçlerine İlişkin Rehber güncellenmiştir.

TİCARİ DÜZENLEMELER 

 • Kamuoyunda stokçuluk olarak bilinen kanun teklifi TBMM’ye sunulmuştur.
  • Sanayi Komisyonuna iletilen 13 Aralık tarih ve 172 sayılı Kanun Teklifinin yakın zamanda Genel Kurul’a gelmesi beklenmektedir.
  • Teklif ile;
   • Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle gerçekleştirilen özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan kırk dokuz yıldan az süreli sözleşme sürelerinin başvuruda bulunulması, sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve davalardan vazgeçilmesi hâlinde kırk dokuz yıla kadar uzatılması, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki depolama tanımına rafinericilerin de eklenmesi ve LPG dağıtıcıları ibaresinin diğer lisans sahiplerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi,
   • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanların lisans almalarının önlenmesi, kapasite artışı yapılan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin yerli aksam desteğinden faydalanabilmesi,
   • ETİBANK, Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. ve Elektrik Dağıtım Şirketleri adına kayıtlı tesislerin faaliyetlerinin niteliğine göre TEİAŞ veya TEDAŞ’a devrinin sağlanması ve yapılacak tescil işlemlerinin her türlü harç ve döner sermaye hizmet bedelinden muaf tutulması,
   • Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulması durumunda öngörülen cezaların artırılması amaçlanmaktadır.
 • Sınır ticaretini düzenleyen Cumhurbaşkanı kararı (4874 sayılı) yayımlanmıştır.
  • 2016 tarihli bir önceki uygulamayı kaldıran bu düzenleme ile Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkâri, Şırnak, Mardin, Urfa, Antep, Kilis ve Hatay sınır illerinden yapılan sınır ticareti düzenlenmektedir.
  • Karara göre il değerlendirme komisyonları tarafından yürütülen bu işlemde sınır ticareti belgesi esas alınır. Tutar olarak yarısı tarım yarısı sanayi ürünleri olmak üzere her bir komşu ülke için yıllık 150milyon ABD doları ticarete izin verilir.
 • 2021 yılı Kasım ayı dış ticaret, ticaret, esnaf ve kooperatif verileri açıklanmıştır.
  • 2021 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre;
    • İhracat, %33,44 artarak 21 milyar 468 milyon dolar,
    • İthalat, %26,73 artarak 26 milyar 794 milyon dolar,
    • Dış ticaret hacmi, %29,63 artarak 48 milyar 263 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
    • İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %80,1 olmuştur.
  • Kasım ayında en fazla ihracatı gerçekleştirdiğimiz fasıl “Motorlu Kara Taşıtları” olmuştur.
    • “Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracatımız Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,01 azalışla, 2 milyar 162 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Kasım ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla %9,93 artışla “Kazanlar ve Makinalar” (1 milyar 740 milyon dolar) ve %173,74 artışla “Kıymetli taşlar, kıymetli metaller” (1 milyar 539 milyon dolar) olmuştur.
  • En fazla ihracat yaptığımız ülke Almanya olmuştur.
    • Kasım ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 751 milyon dolar), İngiltere (1 milyar 478 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 365 milyon dolar) olurken, ithalatta ise ilk üç sırayı Çin (3 milyar 38 milyon dolar), Rusya (2 milyar 965 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 867 milyon dolar) almıştır.
   • Kasım ayı veri bülteni için tıklayınız.
 • Tarımsal destek ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintilerinin iadesine ilişkin Tebliği Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.
   • 10 Aralık 2021 tarihli ve 31685 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 316 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile; 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 92’nci madde ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintilerinin; çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca faiziyle birlikte red ve iadesi mümkün hale gelmiştir.
   • Tebliğ ile 7338 sayılı Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 92 nci maddenin uygulamasına ilişkin düzenlemeler yapılmış ve tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisinin iade işlemlerinin uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
   • Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

DİĞER MEVZUAT  

 • KGK her yıl olduğu gibi bu yıl da denetim sonuçlarını bir rapor ile kamuoyuna duyurmuştur.
  • Bağımsız denetimin kalitesini, güvenilirliğini ve devamlılığını sağlamak amacıyla denetim kuruluşları ve denetçiler nezdinde Kalite Güvence Sistemi incelemeleri gerçekleştirilmekte olup inceleme ve denetim faaliyetleri, KGK tarafından her yıl hazırlanan yıllık inceleme planı kapsamında yürütülmektedir.
  • KGK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilen seçilmiş dosya incelemeleri kapsamında mevzuata aykırılıkları tespit edilenler hakkında idari yaptırımlar uygulanmakta ve İnceleme sonuçları her yıl bir raporla kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan 2020 Yıllık İnceleme Raporunda, yapılan seçilmiş dosya incelemeleri hakkında bilgi verilmekte, dosya incelemeleri neticesinde tespit edilen önemli bulgulara ve söz konusu bulgulara ilişkin değerlendirmelere yer verilmektedir.
 • KGK tarafından bağımsız denetime ilişkin sıkça sorulan sorular bölümü güncellenmiştir.
 • Çevre açısından önemli bir mevzuat seti olan Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği yayımlanmıştır.
  • Yönetmeliğin amacı çevrenin korunması ile yayılı kaynaklar ve sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması için kirleticilerin salım ve taşıma kaydının oluşturulmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.
  • Yönetmelik ekinde (Ek-1) yer alan faaliyetlerin yürütüldüğü tesislerin KTSK kaydı oluşturma, raporlama gereksinimlerine uyum, kayıt tutma, raporların ve bilgilerin kalitesini temin etme, veri doğrulama gibi yükümlülükleri vardır.
  • Yönetmeliğin 26’ncı maddesine göre faaliyet türleri itibariyle farklı uygulama tarihleri olduğu için faaliyet kodunuza göre Ek-1’i incelemenizi tavsiye ederiz. Ek-1, faaliyetleri türlerine ve kapasite eşiklerine göre sınıflandırmaktadır. Genel olarak, enerji, metal üretimi ve işlenmesi, mineral/maden sanayi, kimya, atık ve atık su yönetimi, kâğıt ve ahşap üretimi ve işlenmesi, yoğun hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, gıda ve içecek sektöründe hayvansal ve bitkisel ürünler ve diğer faaliyetler olarak tasnif edilmektedir.
 • Kamu ihale mevzuatında aşırı düşük teklifler konusunda değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğler, 30 Kasım 2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
  • İhale mevzuatında yapılan değişiklikler geçiş düzenlemesi ve uyum sağlanması için Resmî Gazetede yayımlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girmektedir.
  • Yapılan değişiklikler ile;
   • Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararları üzerine, mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihalelerinin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmadan en düşük teklif üzerinde bırakılmasına izin veren mevcut düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.
    • Buna göre, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, yaklaşık maliyeti hizmet alımlarında eşik değerin yarısına kadar, yapım işlerinde de eşik değerin üçte birine kadar olan işlerde aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi yahut sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin tekliflerinin açıklama istenmeksizin reddedilmesi suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerekecektir.
    • Mal alımı ihalelerinde ise, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen kurallar çerçevesinde işlem tesis edilecektir. (İlanı veya duyurusu 20 Aralık 2021 ve sonrasındaki ihalelerde)
  • Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan elektronik ihalelerde isteklilere ait yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde gerçekleştirilecek işlemler ve ihale komisyonlarının teklif değerlendirmesine ilişkin diğer işlemleri açıklığa kavuşturulmuştur.
    • Bu çerçevede, aşırı düşük teklif açıklamasının isteneceği ihalelerde, teklifi aşırı düşük olan ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik edici belgeleri veya aşırı düşük teklif açıklamasını sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacak ancak bu istekliler hakkında ayrıca bir yaptırım uygulanmayacaktır. (İlanı veya duyurusu 20 Aralık 2021 ve sonrasındaki ihalelerde)
  • Ayrıca, ihale sürecinde alınan muhtelif kararların ilgililere bildirilmesine yönelik standart formlarda yer alan başvuru sürelerinin başlangıç tarihlerine ilişkin düzenleme yapılmış ve söz konusu sürelerin bildirim tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı vurgulanarak uygulamada karşılaşılan tereddütler ortadan kaldırılmıştır. (20 Aralık 2021 tarihinde doğrudan yürürlüğe girecektir.)
 • 30/11/2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler ve tebliğ değişikliklerinin bir kısmı 20/12/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.
  • Söz konusu değişikliklerle idari şartnamelerde ve bazı standart formlarda değişiklikler yapılmıştır. Bu itibarla idarelerin EKAP üzerinden yürüttükleri mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri ile danışmanlık hizmet alımı ihale işlemlerinde herhangi bir aksama olmaması için bu hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
 • Kamu İhale Kurulunun 08 Aralık 2021 tarih ve 2021/DK.D-352 sayılı kararı ile, “Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmayacak Hizmet Alımları Listesi” konulu 05 Mart 2020 tarih ve 2020/DK.D-56 sayılı Kurul kararının 20 Aralık 2021 tarihinden itibaren iptaline, anılan tarihte ve sonrasında ilanı veya duyurusu yapılacak ihalelerde iptal edilen karar eki listedeki işler bakımından Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinde yer alan kuralların dikkate alınmasına karar verilmiştir.
  • Bu çerçevede, ilan veya duyuru tarihi 20 Aralık 2021 ve bu tarihten sonra olan ihalelerde anılan Yönetmelik hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir.
  • Sevgi & Saygılarımızla,

   Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

 

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *