07 Eylül 2021, 17:52 tarihinde eklendi

DİİB de yan sanayici olan şirket tarafından üretilen malın ihraç kayıtlı teslimi hk.

DİİB de yan sanayici olan şirket tarafından üretilen malın ihraç kayıtlı teslimi hk.

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü
 
 
 
Sayı
:
39044742-130[Özelge]-268375
26.03.2021
Konu
:
DİİB de yan sanayici olan şirket tarafından üretilen malın ihraç kayıtlı teslimi
 
  
İlgi
:
11/09/2019 tarihli ve 2888295 evrak kayıt numaralı dilekçeniz.
 
İlgide kayıtlı dilekçe eki özelge talep formunda; X A.Ş. ye ait dahilde işleme izin belgesinde (DİİB) Şirketinizin yan sanayici olarak yer aldığı, X A.Ş. tarafından yurt dışından belge kapsamında KDV ödenmeksizin ithal edilen malların KDV hesaplanmak suretiyle Şirketinize teslim edildiği, Şirketiniz tarafından da girdi olarak kullanılan bu mallarla üretilen yeni malların Y Tic. A.Ş.ye ihraç kayıtlı olarak tesliminin yapıldığı ve Y Tic. A.Ş. tarafından yapılan ihracata ilişkin gümrük çıkış beyannamesinde Şirketinizin yan sanayici olarak adının geçtiği belirtilerek,
 - DİİB sahibi X A.Ş. tarafından KDV ödenmeksizin satın alınan malların yan sanayici olan Şirketinize KDV hesaplanmak suretiyle satışının yapılıp yapılmayacağı,
 - Şirketiniz tarafından DİİB sahibi X A.Ş.den KDV ödenerek satın alınan ham maddelerle üretilen malların ihraç kayıtlı olarak satışının yapılıp yapılamayacağı,
 hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
 3065 sayılı KDV Kanununun;
11/1-c maddesinde, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV'nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak, ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı,
Geçici 17 nci maddesinde, dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2025 tarihine kadar tesliminde KDV Kanununun 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya Cumhurbaşkanı yetkili kılınmış, bu maddenin uygulanmasında ihracat süresi olarak anılan bentteki süre yerine bu rejimlerle öngörülen sürelerin esas alınacağı, ihracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan verginin, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edileceği
hükme bağlanmıştır.
 
KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-9.1.) bölümünde;
"3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi ile dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin tesliminde bölgeler, sektörler veya mal grupları itibarıyla 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi hükmüne göre işlem yaptırma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.
Söz konusu yetkiye dayanılarak yayımlanan 16/4/2001 tarih ve 2001/2325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerin dahilde işleme izin belgesine sahip mükelleflere tesliminde sektörel ayrım yapılmaksızın 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesinde düzenlenen tecil-terkin kapsamında işlem yapılabileceği karara bağlanmıştır.
 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinin uygulanmasında ihracat süresi olarak 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesindeki üç aylık süre yerine dahilde işleme izin belgesinde öngörülen süreler esas alınır.
 Dahilde işleme rejimi kapsamında ihracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.
Dahilde işleme izin belgesi (DİİB) sahibi mükelleflerin, 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında temin ettiği malları kullanarak ürettiği malların DİİB sahibi alıcılara 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında teslimi mümkündür. Ancak, bu kapsamda teslim edilen malların diğer DİİB'nin girdisi mahiyetinde olması ve her bir DİİB'nin dahilde işleme mevzuatına uygun olarak kapatılması gerekir."
açıklamaları yer almaktadır.
2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 17 nci maddesinde, "(6) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi imalatçı-ihracatçılar, belge/izin ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün üretiminin bir kısmını veya bir aşamasını, yan sanayiciye yaptırabilirler." denilmektedir.
Buna göre; DİİB sahibi X A.Ş. nin yurt dışından KDV ödemeksizin ithal ettiği malların X A.Ş. tarafından üretimde kullanılması gerekmekte olup, bu malların yan sanayici konumunda olan Şirketinize KDV hesaplanarak veya ihraç kaydıyla teslimi mümkün değildir.
Öte yandan, X A.Ş.nin, 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında temin ettiği veya KDV ödenmeksizin ithal ettiği malları kullanarak ürettiği malların; DİİB sahibi alıcılara 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında teslimi ile ihracatçılara 3065 sayılı Kanunun 11/1-c maddesi kapsamında teslimi mümkündür.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *