28 Ocak 2023, 08:58 tarihinde eklendi

Finansman gider kısıtlaması uygulaması

	 Finansman gider kısıtlaması uygulaması

 , Şirketinizin 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) … tarih … sayılı Kararı ile kurulan ve BDDK'nın …. tarih ….


sayılı Kararı ile verilen izni uyarınca faaliyet gösteren bir varlık yönetim şirketi olduğu belirtilerek, BDDK düzenlemeleri uyarınca finansal kuruluş tanımına giren varlık yönetim şirketi statüsündeki Şirketinizin finansman gider kısıtlaması karşısındaki durumu hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinde, "(1) Kurum kazancının tespitinde aşağıdaki indirimlerin yapılması kabul edilmez:

 

...

 

i) Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmı.Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmü yer almıştır.

 

Konuya ilişkin yayımlanan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde,

 

"...

 

11.13. Finansman gider kısıtlaması

 

...

 

Söz konusu gider kısıtlaması uygulamasında;

 

...

 

-Finansal kuruluş: 5411 sayılı Kanunda kredi kuruluşları dışında kalan ve sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak veya bu Kanunda yer alan faaliyet konularından en az birini yürütmek üzere kurulan kuruluşlar ile kalkınma ve yatırım bankaları ve finansal holding şirketlerini,

 

...

 

ifade etmektedir.

 

11.13.1. Kapsama giren mükellefler

 

...

 

-5411 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan Türkiye'de kurulu mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubeleri ve finansal holding şirketleri,

 

...

 

finansman gider kısıtlamasına tabi tutulmayacaklardır.

 

..."

 

açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Konu ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 12/05/2021 tarihli ve 158851 sayılı yazısında;

 

"5411 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde finansal kuruluş "Kredi kuruluşları dışında kalan ve sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak veya bu Kanunda yer alan faaliyet konularından en az birini yürütmek üzere kurulan kuruluşlar ile kalkınma ve yatırım bankaları ve finansal holding şirketlerini," şeklinde tanımlanmaktadır.

 

Diğer taraftan, Kanunun "Varlık yönetim şirketi" başlıklı 143 üncü maddesinde varlık yönetim şirketlerinin. alacaklarının tahsili ve alacakların ve/veya diğer varlıkların yeniden yapılandırılması kapsamında alacak tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkların işletilmesi, kiralanması ve bunlara yatırım yapılması ve yine alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlamak veya sermayelerine iştirak etmek dahil olmak üzere her türlü faaliyeti gerçekleştirmeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 11 inci maddesinin

 

"(I) Varlık yönetim şirketleri,

 

a) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarını satın alabilir, satabilir, satın aldığı alacakları tahsil edebilir, varlıkları nakde çevirebilir veya bunları yeniden yapılandırarak satabilir.

 

b)Alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıklar, işletebilir, kiralayabilir ve bunlara yatırım yapabilir.

 

c)Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlayabilir.

 

ç) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarının tahsilatı, yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışı konularında aracılık, destek ve danışmanlık hizmeti verebilir.

 

d)Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sermaye piyasası mevzuatı dahilinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla faaliyette bulunabilir ve menkul kıymet ihraç edebilir, ihraç edilmiş menkul kıymetlere yatırım yapabilir.

 

e)Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak edinebilir.

 

f) Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti verebilir."

 

hükmünü amir birinci fıkrasında varlık yönetim şirketlerinin faaliyet alanları düzenlenmektedir.

 

Öte yandan, Kanunun 4 üncü maddesinde "c) Nakdi, gayrıinakdi her cins ve surette kredi verme işlemleri." faaliyet konuları arasında sayılmaktadır.

 

Bu itibarla, Kanunun 143 üncü maddesi ile Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümleri çerçevesinde varlık yönetim şirketleri 5411 sayılı Kanun kapsamında finansal kuruluş olarak değerlendirilmektedir."

 

şeklinde görüş bildirilmiştir.

 

Bu hüküm ve açıklamalara göre, 5411 sayılı Kanunun 143 üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde BDDK Kararı ile kurulan Varlık Yönetim Şirketinizin, 5411 sayılı Kanun kapsamında finansal kuruluş olarak değerlendirilmesi nedeniyle, finansman gider kısıtlaması uygulamasına tabi tutulmaması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

E-62030549-125[11-2021/]-1490049

15.12.2022

Konu

:

Finansman gider kısıtlaması uygulaması

 

       

 

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *