23 Eylül 2021, 13:44 tarihinde eklendi

Geçmiş dönemlere ilişkin asgari geçim indiriminin hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.

Geçmiş dönemlere ilişkin asgari geçim indiriminin hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.

Sayı: 

64597866-120[32-2013]-114

Tarih: 

29/07/2013

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

Sayı

:

64597866-120[32-2013]-114

29/07/2013

Konu

:

Geçmiş dönemlere ilişkin asgari geçim indiriminin hesaplanıp hesaplanmayacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketiniz personelinin bir kısmının 2008-2011 yılları arasında "Aile Durumu Bildirimi" formunu tarafınıza iletmediği, bu sebeple asgari geçim indirimi hesaplanmadığı belirtilerek, geçmiş dönemlere ilişkin asgari geçim indirimi tutarının ödenip ödenemeyeceği ile ödenecek ise ne şekilde ödeneceği ve başvurunun kim tarafından yapılacağı konuları hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Asgari geçim indirimi" başlıklı 32 nci maddesinde; 

            "Ücretin gerçek usülde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanır.

            Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5'idir. Gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgari geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

            ....

            Asgari geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usül ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir." hükmüne yer verilmiştir.

            Diğer taraftan, asgari geçim indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin ayrıntılı açıklamalar 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

            Anılan Tebliğin;

             "6.Medeni Durum ve Eşin Gelirinin Olmadığının Tespiti" başlıklı  bölümünde; "Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında Tebliğ ekinde yer alan  "Aile Durumu Bildirimi" (EK:1) ile işverenlerine bildirimde bulunacaklardır. Durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacak olup, eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir." açıklamasına,

            "8.1.Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerce Yapılacak İşlemler" başlıklı bölümünde ise; ".... Ücretliye yansıtılacak tutar ücret ödemesinin yapıldığı dönemde ücret bordrosunda açılan "Asgari Geçim İndirimi" satırında gösterilecek ve işveren tarafından ilgili aya ilişkin verilecek muhtasar beyannamede tevkif suretiyle kesilen vergiler toplamından mahsup edilerek kalan tevkifat tutarı ödenecektir." açıklamasına,

             yer verilmiştir.

            Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre; ücretlilerin, asgari geçim indiriminden yararlanabilmek için "Aile Durumu Bildirimi" ile işverenlerine bildirimde bulunmaları zorunlu olup, zamanında formu vermeyen personelinizin, sonradan bildirimde bulunması durumunda geçmiş dönemlere ilişkin asgari geçim indiriminden yararlanmaları mümkün değildir.

            Ancak, personelinizin asgari geçim indiriminden bildirimde bulundukları tarihten itibaren yararlanabilecekleri tabiidir. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *