25 Şubat 2022, 22:11 tarihinde eklendi

GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZA TEMEL BİLGİLER

GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZA TEMEL BİLGİLER

 GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZA TEMEL BİLGİLER 

 Giriş:

Genç meslektaşlarımızın “temel uygulamalar” konusunda kafa karışıklıklarını bir nebze de olsa giderebilmek, ezbere değil her daim bilinçli olarak işlemleri yapmalarını sağlamak ve uygulamaların özünü anlatabilmek maksadıyla hazırlanan rehberin ilkinde kısaca “Binek Araçlar ile İlgili Uygulamalar” ve “Yıllara Sâri İnşaat ve Onarım İşleri” konularına değinilmiştir.

 

 1. Binek Araç Alımı ve Giderlerine Yönelik Temel Bilgiler:

 

1-Binek Araç Alımlarında KDV: İşletmelerin (aşağıda belirtilen faaliyette bulunan işletmeler hariç olmak üzere) binek otomobil alışında ödedikleri KDV, indirim konusu yapılamaz. Maliyet veya gider unsuru olarak kayıtlar alınır. KDV Kanunu’nun ilgili maddesi aşağıdaki gibidir.

 

“KDV Kanunu Madde 30: İndirilemeyecek KDV

 

b-Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi  olanların  bu  amaçla  kullandıkları  hariç  olmak  üzere  işletmelere  ait   binek   otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi,”

 

2-2022 Yılında Binek Araçlar ile İlgili Kısıtlar:

 

317 No’lu GVK Tebliği ile kısıtlama tutarları 2022 yılı için aşağıdaki gibi yeniden belirlenmiştir:

 

-Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin KDV Hariç 8.000,00 TL’ye kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir.

 

-Binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve KDV toplamının en fazla 200.000,00 TL’ye kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir.

 

-Özel tüketim vergisi ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 230.000 TL’yi, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 430.000,00 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir.

 

 1. Binek Araçlara İlişkin Giderler: Binek araçlara yönelik yakıt, sigorta, tamir, bakım, yıkama, otopark vb. gibi temel giderlerin %70’i gider olarak indirim konusu olabilirken, %30’u KKEG olarak değerlendirilmektedir.
 2. Binek Araçlarda Amortisman:

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar (kıst) amortisman ayrılır.

Kıst Amortisman Nedir? Nasıl Hesaplanır?

İşletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir. (VUK 320)

İşletmenin faaliyet konusu binek otolarının kiralanması ve çeşitli şekillerde işletilmesi olduğu hallerde satın alınan binek otomobil bu amaçlarla kullanılmıyorsa, bu binek otomobil için de kıst amortisman ayrılacaktır.

Kıst amortisman hesaplaması yaparken “a-2” maddesinde belirtilen açıklamaları göz önüne alınız. Çünkü kıstın kıstını hesaplayacaksınız.

 1. Yıllara Sâri İnşaat ve Onarım İşlerine Yönelik Temel Bilgiler:
 2. Yıllara Sâri İnşaat ve Onarım İşi Genel Şartları: Bir işin yıllara sari inşaat ve onarma işi olup olmayacağı GVK 42. Maddesi’nde belirtilmiştir. Buna göre bir işin yıllara sari olabilmesi için,
 • Faaliyet konusu inşaat ve onarım işi olmalıdır.
 • İnşaat ve onarım işleri resmi ve özel taahhüde bağlı olmalıdır.
 • İnşaat ve onarım işi yıllara yaygın olmalıdır.
 1. Yıllara Sâri İşlerde Yıl Kavramı: Kastedilen 12 aylık zaman dilimi değildir. Bir işin başladığı yıldan sonraki yılda/yıllarda tamamlanmasıdır.
 2. Yıllara Sâri İşlerde Gelir Vergisi Tevkifatı Başlangıcı ve Süresi: Sözleşme ile işin yıllara sâri olduğu belirlenmişse (sözleşmede işin başlangıç-bitiş tarihleri belirtilmişse) başlangıç tarihi itibariyle tevkifat uygulaması başlatılır, sonradan yıllara sâri duruma düşen işlerde ise bu durumun tespit edildiği tarih itibariyle tevkifat uygulaması başlatılır ve her iki halde de tevkifat uygulaması geçici kabul tutanağı imzalanıncaya kadar devam eder.

Geçici kabul yapıldıktan sonra yapılan ödemelerden gelir vergisi kesintisi yapılmaz. Çünkü geçici kabul yapıldıktan sonra alınan hakedişlerin ilgili yıl gelir vergisi beyannamesinde gösterilmesi gerekmektedir. İnşaat ve onarma işlerinin geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerinde, geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir.

Alt taşeronlar tarafından ifa edilen işlerde de çok fazla kafa karışıklığı yaratmamak adına (sözleşme tarihlerinde vb. yaratılan muvazaalı durumlardan bahsediyorum) kısaca şu şekilde açıklayabiliriz ki; eğer yapılan iş bir takvim yılında başlayıp diğer takvim yılında tamamlanıyorsa (Yıllara Sâri İnşaat Onarım İşi hükmündeyse), ana yüklenici tarafından ödenen hakedişlerden vergi tevkifatı yapılması yükümlülüğü vardır.

Yıl içerisinde başlayıp bitecek olan işlerde iş tamamlanmayıp bir sonraki yıla sarkıyorsa, işin yıllara sâri olan kısmında tevkifat uygulaması yapılmalıdır.

 1. Yıllara Sâri İşlerde İşin Başlangıç Tarihi:

Yapılan sözleşmede yapılacak işin yer teslim tarihi öngörülmüş ise yer teslim tarihi, sözleşmede yer teslim tarihi belirtilmemiş ise sözleşmede belirtilen işin başlangıç tarihi, sözleşmede bunların hiçbiri belirtilmemiş ise sözleşmenin imzalandığı tarih işin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

 1. Hakediş Kabul/Onay Formu ile Fatura Düzenlenmesi Arası Süre: Hakediş bedelleri karşılığı faturanın, hakedişin tahakkuk ettiğini belgeleyen kabul tutanağının düzenlendiği yani hakediş raporunun onaylandığı tarihten itibaren yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir.

a-Yedi Günlük Süre Ne Zaman Başlar?

VUK’un 231/5. Maddesi’nde; faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı özel olarak hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 18/1. Maddesi’nde ise, vergi kanunlarında yazılı sürelerin nasıl hesaplanacağı hususu düzenlenmiş, sürenin gün olarak belli edildiği durumlarda başladığı günün hesaba katılmayacağı belirtilmiştir.

b-Yedi Günlük Süre Hesaplanırken Ay Sonlarına Dikkat!

KDV beyanı yanlışlıkla(!) sonraki aya kaydırılabilir. KDV Kanunu’nun 10/a Maddesi’ne göre; mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin ifası ile KDV yönünden vergiyi doğuran olay meydana gelmekte, bu işlemlere ait KDV’nin ise vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihin ait olduğu dönem KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

BTO CPA

Atatürk Bulvarı No:185 Kat:5 Ofis:506 Çankaya-Ankara-Türkiye 

www.btocpa.com  

info@tolgaozcirpici.com.tr 

 

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *