05 Haziran 2021, 15:18 tarihinde eklendi

Katma değer vergisinden istisna olarak alınan makinenin yeni kurulacak şirkete devredilmesinde katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı

 Katma değer vergisinden istisna olarak alınan makinenin yeni kurulacak şirkete devredilmesinde katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı

Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 39 uncu maddesinde yer alan istisna kapsamında makine satın aldığınız ve mevcut işletmenizi aktif ve pasifi ile kuracağınız limited şirkete devretmek suretiyle nevi değişikliği yapacağınız belirtilerek, bu madde kapsamında katma değer vergisinden istisna olarak aldığınız makinenin yeni kurulacak şirkete devredilmesinde katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

 

 3065 sayılı KDV Kanununun;

 

-17/4-c maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen işlemler ile aynı maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yazılı şartlar dahilinde adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemlerinin (Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.) KDV'den istisna olduğu,

 

-Geçici 39 uncu maddesinde, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerinin 31/12/2019 tarihine kadar KDV'den istisna olduğu, istisna kapsamında alınan makine ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii faaliyeti dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan verginin alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edileceği, zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımının, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacağı

 

hüküm altına alınmıştır.

 

Buna göre, ferdi işletmenizin sermaye şirketine devrinin Gelir Vergisi Kanununun 81/2 inci maddesindeki şartlar kapsamında yapılması kaydıyla, KDV Kanununun geçici 39 uncu maddesine göre katma değer vergisinden istisna olarak satın almış olduğunuz makinenin yeni kuracağınız sermaye şirketine devrinde, söz konusu makinenin alımında ödenmeyen KDV aranmayacaktır.

 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

36062021-130[01-2018/ÖZE-46]-E.37725

27.07.2020

Konu

:

7103 Sayılı Kanuna göre alınan makinanın devredilip devredilemeyeceği

 

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *