10 Ağustos 2023, 09:01 tarihinde eklendi

Matrah artırımında ödeme süresini kaçıranlara son şans

Matrah artırımında ödeme süresini kaçıranlara son şans

 

7440 sayılı Kanun kapsamında matrah artırımı hükümlerinden faydalanmak için başvuruda bulunan, fakat; ödeme sürelerini kaçıran mükelleflerin ağustos ayı içerisinde ilgili tutarların tamamını ödemesi kendi avantajlarınadır.


Bilindiği üzere 7440 sayılı Kanun ile vergi mükelleflerine matrah artırımı imkânı tanındı. Matrah artırımı müessesesi, özetle; yararlanılan dönemlere ve başvurulan vergilere ilişkin bir vergi incelemesi muafiyeti sağlamaktadır. Mükellefler, 30 Haziran tarihine kadar ilgili Kanun hükmünden yararlanmak üzere başvurmuş olmaları ve 31 Temmuz’a kadar da (VUK 158 No’lu Sirküler ile son ödeme tarihi 4 Ağustosa kadar uzatılmıştır.) tahakkuk eden tutarların peşin ödeme seçeneğinde tamamını, taksitle ödeme seçeneğinde ise ilk iki taksitini ödemiş olmaları hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Ancak, 4 Ağustos tarihine kadar ödemelerin gerçekleşmemesi hâlinde matrah artırımı hükümlerinden yararlanıp yararlanılmayacağı konusunda mükelleflerin kafasının karışık olduğu anlaşılıyor. 7440 sayılı Kanunun ödeme sürelerini belirleyen 9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası gereğince, ödenmesi gereken birinci ve ikinci taksitlerin ödeme sürelerinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında üç veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanundan yararlanılacağı hükme bağlanmıştır. Mezkûr hükmün devamında ise, birinci ve ikinci taksitlerin ödeme sürelerinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında üçten fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkının kaybedileceği belirtilmiştir.

Buraya kadar matrah artırımı talebinde bulunan ve 4 Ağustos’a kadar muaccel hâle gelmiş olan ödemeleri gerçekleştirmeyen mükelleflerin matrah artırım hükümlerinden faydalanamayacağı anlaşılmakla birlikte kanun koyucu bu hususla alakalı istisnai bir durum tahsis ederek matrah artırımı hükümlerinden yararlanmanın koşulunu esnetmiştir.  Şu kadar ki, Peşin veya taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve ilk taksit ödeme süresi içinde yani en geç 4 Ağustos’ta ödenmesi gereken tutarların ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlindehesaplanan tutarların tamamının ilk taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla katsayı uygulanmaksızın Kanundan yararlanma imkanının bulunduğuna cevaz vermiştir.

Basit bir örnek olay üzerinden somutlaştıracak olursak; 7440 sayılı Kanun kapsamında 2021 yılına ilişkin Kurumlar Vergisinden matrah artırımında bulunan bir mükellefe tahakkuk eden matrah artırım tutarının 500.000,00 TL olduğu ve 12 taksitle ödeme seçeneğinde 1,09 katsayı oranıyla aylık 45.000,00 TL üzerinden toplamda 540.000,00 TL ödemesi gerektiği hesaplanmıştır. İlk iki taksit ödemesinin vade tarihi olan 4 Ağustos’a kadar ödenmesi gereken tutar 90.000,00 TL olup bu tutarın vadesinde ödenmemesi hâlinde, katsayı uygulanmamış tutar olan 500.000,00 TL’nin tamamının Ağustos’un sonuna kadar ödenmesi hâlinde 7440 sayılı Kanundan yararlanmaya devam edecektir.

Diğer yandan, 7440 sayılı Kanundan dolayı tahakkuk eden vergiler beyan esasına dayalı olduğundan dava yoluna gidilemeyecek olup ödenmemesi hâlinde ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil yoluna gidileceği tabiidir.

Sözün özü, 7440 sayılı Kanun kapsamında matrah artırımı hükümlerinden faydalanmak için başvuruda bulunan, fakat; ödeme sürelerini kaçıran mükelleflerin ağustos ayı içerisinde ilgili tutarların tamamını ödemesi kendi avantajlarınadır. Çünkü, mevcut ödeme imkanının da ihmal edilmesi durumunda, tahsil idaresi cebren de olsa bu tutarın tahsili yoluna gidecek ve dahası bu durumda olan mükellefler, matrah artırımının sağladığı vergi incelemesi muafiyetinden de faydalanamayacaklardır.

Ozan Fırat 

politikyolcom

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *