08 Mayıs 2023, 00:19 tarihinde eklendi

Mayıs Mali Vergisel Gelişmeler

Mayıs  Mali Vergisel Gelişmeler

Mayıs ayı geldi, vergi ve diğer içeriklerle karşınızdayız.


 

Matrah artırımı başvuruları ile yapılandırma konusunda yapacağınız işlemleri Mayıs ayı sonuna kadar yapabilir, yabancı sermayeli firmalarınız için bilgi formlarını Bakanlığa e-Tuys üzerinden gönderebilir ve bu konuda bize başvurabilirsiniz.

 

Önce vergi diyelim sonra mali işleri ilgilendiren ana başlıklarla devam edelim. Aylık bültenlerimizin ulaşmasını istediğiniz kişilere gönderebilir, abone olmalarını sağlayabilirsiniz.

 

Bilgi paylaştıkça çoğalıyor.

 

VERGİ

 

Deprem nedeniyle tek seferlik Ek Vergi konusunda tereddütler devam etmekte olup, 5 Mayıs’ta verilecek beyannameye ihtirazi kayıt eklemeniz faydalı olur.

 • Ek vergi konusunda her firma kendi durumuna göre değerlendirme yapıp, dava açıp açmayacağına öznel durumuna göre karar vermelidir.
 • Konuyla ilgili hazırlamış olduğumuz Türkçe ve İngilizce içeriklere web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
 • Taxia ihtilaflı işler ekibi tüm süreçte yanınızda olacaktır.

 

“Kur Korumalı Mevduat” hesaplarından elde edilen kazançlara ilişkin önemli bir Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 • Söz konusu Karar ile birlikte, 31/03/2023 tarihli bilançolarında yer alan döviz varlıklarını 2023 yılı sonuna kadar kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarına yatırıp en az üç ay vadeli olacak şekilde bu hesaplarda değerlendiren mükelleflerin bu hesaplardan elde ettikleri kazançların da kurumlar vergisinden istisna edilmesine imkân tanınmıştır.
 • Bu düzenleme, kur korumalı hesapların dönem sonu değerlenmesinden kaynaklı kazançlar da dâhil olmak üzere bu hesaplardan elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesini kapsamaktadır.
 • İlgili Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

İşyeri açmaksızın gezici olarak veya pazar takibi suretiyle perakende emtia alım-satımı ile uğraşan mükelleflere ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 • Yapılan düzenlemeyle, yukarıda bahsedilen mükelleflerin muhtelif şartlar dahilinde basit usule geçebileceği ifade edilmiştir.
 • Seçim amacıyla açıklanan bu vaatten başka vergi indirimi, istisna ve muafiyetler getirilmesi beklenebilir.
 • İlgili Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Matrah artırımı için başvurunuzu 31 Mayıs Çarşamba günü sonuna kadar yapabilirsiniz.

 

 • Konuyla ilgili olarak Gelir İdaresi tarafından kapsamlı bir Rehber yayımlanmıştır.
 • Deprem bölgesinde ise başvurular 31 Ekim 2023 tarihine kadar yapılabilecektir.
 • Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmayacak ve tahsil olunmayacaktır.
 • Daha önce haklarında vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, vergi incelemesi yapılan yıllar için de artırımda bulunabileceklerdir.
 • Başvuranların artırıma konu dönemlere ilişkin olarak vermiş oldukları Ba-Bs formlarına düzeltme vermeleri gerekmemektedir.
 • Matrah veya vergi artırımında bulunulması, Vergi Usul Kanununun defter ve belgelerin muhafaza ve ibrazına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.
 • Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah ve vergi artırımında bulunmuş olmaları, vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5 vergi indiriminden yararlanmalarına engel teşkil etmeyecektir.
 • Yabancı kimlik numarası olmayan yabancı gerçek kişiler ile kurumlar vergisi mükellefi olması gerekenler ise vergi dairelerine başvurmak suretiyle alacakları vergi kimlik numaralarını kullanarak artırımda bulunabileceklerdir.
 • 7326 sayılı Kanun kapsamında matrah ve vergi artırımında bulunulmuş olması bu Kanun kapsamında matrah ve vergi artırımında bulunulmasına engel değildir.
 • Devir, bölünme ve tasfiye durumlarında da matrah artırmak mümkün olmaktadır.
 • 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında gelir, kurumlar veya katma değer vergileri ile gelir (stopaj)/kurumlar (stopaj) vergisi yönünden farklı vergi dairelerinin mükellefi olanların matrah ve vergi artırımına ilişkin bildirimleri, en son mükellefiyetleri bulunan vergi dairelerine verilmesi gerekmektedir.
 • Vergi artırımı kapsamına giren dönemler için muhtasar ve prim hizmet beyannamesi yönünden merkez veya şubeleri için ayrı ayrı mükellefiyetleri bulunan ve vergi artırımından yararlanmak isteyen mükelleflerin, merkez ve her bir şube için ayrı ayrı vergi artırımında bulunmaları gerekmektedir.
 • Mükellefler, matrah ve vergi artırımına ilişkin hesaplanan vergi tutarlarını 3 Temmuz 2023 (30/6/2023 tarihinin resmî tatile rastlaması nedeniyle) tarihine kadar (bu tarih dâhil) peşin ödeyebilecekleri gibi talep etmeleri hâlinde ilk taksiti Haziran/2023 ayından başlamak üzere aylık dönemler halinde on iki eşit taksitte ödeyebilecektirler.
 • Artırılan veya beyan edilen matrahlar üzerinden %20 oranında (uyumlu mükelleflerde ise %15 oranında) vergi ödenecektir.

 

Vergi yapılandırması konusunda GİB tarafından bir Rehber yayımlanmıştır. Yapılandırma için başvuru 31 Mayıs 2023. Durumunuzu mutlaka değerlendiriniz!

 

 • 7440 sayılı Kanun ile getirilen Yapılandırma imkanından yararlanmak için konuyla ilgili olarak Tebliğlere linkten ulaşabilirsiniz.
 • Rehberde ilginç detaylar yer aldığı için mutlaka okuyunuz.

 

Defter Beyan sistemi üzerinden 7440 Sayılı Kanun Kapsamında İşletme Kayıtların Düzeltilmesine Yönelik Kılavuz yayımlanmıştır.

 

TEŞVİK & AR-GE

 

Samsun’da yeni bir serbest bölge kurulması ve İzmir ve Adana’da yer alan serbest bölgelerin ise genişletilmesine ilişkin kararlar yayımlanmıştır.

 

 • Samsun Tekkeköy’de Orta Karadeniz Serbest Bölgesi kurulmuştur.
 • Adana Yumurtalık (deniz alanı) ve İzmir Serbest Bölgesinde alan genişletilmiştir.
 • Serbest Bölgelerde verilen destekler ve uygulamaya ilişkin konular için ilgili yazılarımızı okuyabilirsiniz.
 • Verilen Destekler
 • İhracat Genelgesinde konuyla ilgili düzenlemeler
 • Kanun’da yapılan son değişiklik düzenlemesi

 

20 Nisan 2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ve Ar-Ge/Tasarım merkezlerinde uzaktan çalışma oranı;

 • Mahiyeti bakanlıkça belirlenecek bilişim personellerine 01.04.2023 - 31.12.2023 tarihleri arasında %100, bu personeller dışında kalan personellere ise 31.12.2023 tarihine kadar %75 uygulanmaya devam edecektir.
 • Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Yatırım Teşvik Sisteminde Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşümün önemi artmaktadır.

20 Nisan 2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik” yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile;

 • 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 2. maddesinin birinci fıkrasına Dijital Dönüşüm Destek Programı ve Yeşil Dönüşüm Destek Programı tanımları eklenmiştir.
 • 5’inci maddenin üçüncü fıkrasına eklenen yapılan bent ile, “Dijital Dönüşüm Destek Programı ile Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar” sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite konuları yatırım tutarının oranına ilişkin sınırlandırmaya tabi olmayacaktır.
 • 17’inci maddede yapılan değişiklikle, Dijital Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar ve Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar 5. bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecektir.
 • Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

20 Nisan 2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, Ankara İli Beypazarı İlçesinde bulunan alanın “Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ankara Özel Endüstri Bölgesi” olarak ilan edilmesine karar verilmiştir.

 

20 Nisan 2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, Adana İlinde yapılacak olan selüloz üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı destekleri açıklanmıştır.

 • Teşvikte; Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Nitelikli Personel Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz veya Kar Payı Desteği ve Enerji Desteği yer almaktadır.
 • Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Yabancı Sermaye Bildirimini Unutmayın!

 • E-TUYS Üzerinden Yapılacak Yabancı Sermaye Bildirimini Unutmayın!
 • Konuyla ilgili ayrıntılara yazmış olduğumuz içerikten ulaşabilirsiniz.
 • Kanun kapsamında yer alan şirketlerin faaliyetlerine ilişkin Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sisteminde (E-TUYS) yer alan Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formundaki alanları yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlamaktadır.
 • Sermaye artışı veya azalışı gerçekleşmesi durumunda en geç 1 ay içinde, E-TUYS’ ta yer alan “Ortaklar Listesi” alanını kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlamaktadır.
 • Sermaye artışı veya hisse devrine istinaden yapılan ödemeler var ise E-TUYS ’ta yer alan Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formundaki alanları ödemeyi takip eden 1 ay içinde kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlamaktadır.
 • Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirleri sonrasında, E-TUYS ’ta yer alan “Ortaklar Listesi” alanını, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlamaktadır.

 

FİNANS & PARA

 

TCMB Para Politikası Kurulu, haftalık repo faiz oranını 8.5% düzeyinde sabit tutmuştur.

 

BDDK tarafından deprem sonrası devreye alınan tedbirleri özetleyen bir doküman paylaşılmıştır.

 

BDDK, zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacağı bulunan hak sahipleri hakkında bir karar almıştır.

 

SPK tarafından Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun konusunda bir basın açıklaması yapılmıştır.

 • Duyuruya göre Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında 31.12.2022 tarihinden önce verilen idari para cezaları da Kanun kapsamına alınmıştır.
 • Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 31.05.2023 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları şarttır.
 • Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

 

TİCARİ DÜZENLEMELER

 

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 • Yenilenmiş ürünlerin uzaktan iletişim araçları kullanılarak satışa sunulması halinde bu ürünlerin kullanılmamış mallardan ve diğer kullanılmış mallardan ayırt edilebilecek şekilde ayrı bir kategoride satışa sunulması zorunludur.
 • Ek-1 Yenilenerek satışa sunulabilecek kullanılmış malların listesine Cep Telefonları ve Tabletlerden sonra gelmek üzere Akıllı Saatler, Bilgisayarlar (Dizüstü, Masaüstü), Oyun Konsolları ve Modemler eklenmiştir.
 • “Pil kapasitesi %85’in altında olan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmiş ürün olarak satışa sunulabilmesi için pillerinin değiştirilmesi zorunludur.” maddesi eklenmiştir.
 • Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İKLİM VE ÇEVRE

 

Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması Vergi İstisnaları Genel Tebliği (Sıra No:1) Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

 • Konu her ne kadar vergi istisnalarını düzenlese de Yeşil Dönüşüm AB’nin temel konusu olduğu için İklim ve Çevre açısından da önemlidir.
 • Bu Tebliğ ile AB’nin 2021-2027 bütçe dönemine ilişkin mali yardımları kapsamında 17/10/2022 tarihinde Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşmasının (IPA III) vergi istisnalarına ilişkin 28’nci maddesinin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.
 • Konuyla ilgili geniş bir yazıya Taxia Blog’dan ulaşabilirsiniz.
 • Tebliğde ayrıntılı olarak, KDV istisnası ve uygulaması ile iade usulü, KDV istisna sertifikasının alınması, başvuru ve istenilecek belgeler, rakamsal limitlere göre sertifikayı verecek olan vergi daireleri, özellik arz eden durumlar, ÖTV istisnası ve iadesi usulü, gelir ve kurumlar vergisi istisnaları, (GVK geçici md.84 uygulaması) veraset ve intikal vergisi muafiyetinin uygulanması, damga vergisi, ithalat vergileri, harç ve özel iletişim ile motorlu taşıtlar vergisi istisnalarının nasıl uygulanacağı kullanılacak formlar ve dipnotlarıyla ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır.

 

TBMM’de yapılan açıklamalardan ve Komisyon Raporlarından anlaşıldığı kadarıyla,

 • AB uyum süreci bağlamında 2002’den bu yana ülkemize tahsis edilen toplam 9,2 milyar Avroluk AB fonu sayesinde 900’e yakın büyük ölçekli proje gerçekleştirildiği,
 • AB’nin 2021-2027 yıllarını kapsayan IPA III döneminde performans ve kalite odaklı bir değişikliğe gittiği ve ülke bazında tahsisat olmaksızın, aday ülkeler için toplam 14,2 milyar avroluk bir fon havuzu oluşturduğu,
 • AB projelerinin çok ciddi bir denetim süreci olmasından dolayı suiistimal edilmesinin çok az olduğu,
 • Her alanda dijitalleşme ve yeşil dönüşümün AB’nin iki temel konusu olduğu, dolayısıyla ağırlıklı fon tahsisatının bu alanlarda olduğu,
 • Yerel yönetimlerin ilgili bakanlıklar aracılığıyla yaptıkları projeler ve hibe programları olmak üzere iki farklı fondan yararlanabildiği, aynı zamanda belediyelerin Erasmus veya Ufuk Avrupa gibi Birlik programlarına kendi iradeleriyle başvurabildiği,
 • Kırılgan grupların projelere eklenmesi hususunun projeler müzakere edilirken ilgili kurumlara hatırlatılacağı ve AB’nin bu tür projelere çok sıcak bakabileceği ifade edilmiştir.

 

DIŞ TİCARET

 

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Başvuru sırasında istenen YMM raporunun ibrazı da şarttır.

 • Yapılan tüm değişiklikleri Resmî Gazete’den takip edebilirsiniz. Yönetmelikte aranan mali ve vergisel şartlar ve uygulamalar yer almaktadır.
 • Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca mağaza ve depo açma izni verilebilmesi için asgari iki yıldır faaliyette bulunan, ödenmiş sermayeleri ve ihtiyatları toplamı en az 5.000.000 (beş milyon) TL ve son beş yılda tahakkuk eden kurumlar vergisinin basit ortalaması en az 300.000 (üç yüz bin) TL olan limited veya anonim şirketler veya kamu kuruluşu olunması şarttır.
 • Ödenmiş sermayeleri ve ihtiyatları toplamı en az 50.000.000 (elli milyon) TL olan şirketlerde, anılan 2 yıl faaliyette bulunma ve söz konusu kurumlar vergisi şartları aranmamaktadır.
 • Ön izin başvurusu uygun bulunan mağaza veya depo açma izni başvurusunda bulunacak kişilerin, ön izin başvurusu sırasında sunulanlar dışında, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından düzenlenen tespit raporu, kayıtlı olunan odadan alınacak faaliyet belgesi ile yukarıda anılan sermaye ve kurumlar vergisi şartının karşılandığını gösteren belgeler ve Yeminli Mali Müşavir raporunu sunmaları gerekmektedir.
 • Genel olarak bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye’ye gelen veya Türkiye’den giden yolcular ile transit yolculara, diplomatik muafiyetten yararlananlara, yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına, Türk boğazlarından transit geçen gemilere ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek diğer kişilere satış yapmak üzere gümrüksüz satış mağazaları ve bunların depolarının açılışına, işleyişine ve buralardan eşya satışına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023 Finali Kapsamında gelen eşyalar ile ilgili 4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır.

 • Geçici Madde 4 ‘‘UEFA Şampiyonlar Ligi 2023 Finali ve ilgili tüm etkinlikler için, 89’uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında muafen serbest dolaşıma giren eşyanın satılması halinde gümrük vergisi aranmaz’’ şeklinde değiştirilmiştir.

 

Belarus ile Türkiye arasında imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki Anlaşması’nın yürürlük tarihi Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlenmiştir.

 • 2018’de Minsk’te imzalanan anlaşmanın yürürlük tarihi 30 Aralık 2022 olmuştur.
 • Bu anlaşmaların geniş bir analizine ve firmalar ve ülkemiz açısından önemine yer verdiğimiz Taxia Rehber’e linkten ulaşabilirsiniz.

 

DİĞER MEVZUAT

Yapılandırma kapsamına giren Milli Emlak alacakları konusunda bir Tebliğ yayımlanmıştır.

 • 7440 sayılı Kanun’a göre vadesi 31/12/2022 tarihi itibarıyla geldiği halde Kanunun yayımlandığı 12/3/2023 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kâr payları asılları ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer’ileri Kanunun 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında yapılandırılır.
 • 415 sıra numaralı Milli Emlak Tebliğine göre ecrimisil alacakları, 7440 sayılı Kanun’un 10/8’inci fıkrası kapsamına girmemektedir. Ancak, bu alacakların Kanun’un 2’nci ve 3’üncü maddeleri kapsamında yapılandırılması mümkün bulunmakta olup konuya ilişkin açıklamalar 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde yer almaktadır. Bu Tebliğde ise kapsama giren alacaklar, yapılandırma koşulları, kullanılacak faiz oranı, başvuru yapılacak yer ve diğer hususlar ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

 

“Kurumlar Vergisi Beyannamesinde” değişiklik yapılmıştır.

 • Yapılan bu değişiklik, beyannamede yer alan “Ek Vergi Bölümüne” ilişkin olup "10/07/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407’nci maddesinde tanımlanan mikro/küçük işletmeler" ile "7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 27’nci fıkrası kapsamında 06/02/2023 tarihi itibarıyla mücbir sebep ilan edilen yerlerde bulunan vergi dairelerinde mükellefiyeti bulunan kurumlar vergisi mükelleflerini" kapsamaktadır.

 

Yoğunluk nedeniyle vergi beyannameleri verme süreleri uzatılmıştır.

 • Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi, Kurumlar Vergisi, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs formlarına, e-Defterlere, Elektronik Defter Beratlarına ilişkin süreler 154 Sıra No.lu VUK Sirküleri ile uzatılmıştır.
 • İlgili Sirküler ile;
  • 26/04/2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim HizmetKonaklama Vergisi ve Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28/04/2023 Cuma günü sonuna kadar,
  • 02/05/2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 05/05/2023 Cuma günü sonuna kadar,
  • 02/05/2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 05/05/2023 Cuma günü sonuna kadar,
  • 02/05/2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023/Mart dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 05/05/2023 Cuma günü sonuna kadar,
  • 02/05/2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi 08/05/2023 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
 • Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

 

Bu bülten ile ilgili sorularınız için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki 15 günlük bültenimizde tekrar önemli konuları sizler için özetleyeceğiz.

 

Sevgi & Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *