05 Haziran 2021, 20:57 tarihinde eklendi

Mesafeli Satış Sözleşmesi gereğince iade edilecek ürünlerde belge düzeni.

Mesafeli Satış Sözleşmesi gereğince iade edilecek ürünlerde belge düzeni.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Başkanlığımız ...vergi kimlik numaralı mükellefi olan şirketinizin e-ticaret kapsamında  mesafeli satış sözleşmesine dayanılarak nihai tüketicilere satmış olduğu ürünlerin posta veya kargo yoluyla iade edilmesinde fatura içerisinde yer alan iade bölümlerindeki bilgilerin eksiksiz doldurulması durumunda gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği, söz konusu bölümlerin eksik doldurulması veya bilgilerin hatalı yazılması durumunda ne yapılacağı hususunda tereddüt oluştuğundan Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde, "Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir…" hükmüne yer verilmiştir.

 

            Mezkur Kanunun 229 uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır.

 

     Anılan Kanunun 234 üncü maddesi uyarınca, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir.

            Diğer taraftan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun "Mesafeli Sözleşmeler" başlıklı 48 inci maddesinin birinci fıkrasında, mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşme şeklinde tanımlanmıştır.

            385 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "Kapıdan veya Mesafeli Sözleşme Düzenlenerek Yapılan Satışlarda İade İşlemlerinde Belge Düzeni" başlıklı 4 üncü bölümünde ise; "…sadece kapıdan ve mesafeli sözleşmeler düzenlenerek yapılan satışlara ilişkin iade işlemleri için Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden iade bölümünün yer alacağı bir faturanın düzenlenmesi ve en az iki örneğinin müşteriye malla beraber gönderilmesi uygun görülmüştür. Söz konusu faturanın alt kısmına açılacak iade bölümünde;

            - Malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası

            - İade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar yer alacaktır.

            Bu şekilde düzenlenen fatura malla beraber müşteriye gönderildiğinde müşteri malı iade etmek isterse iadeye ilişkin bölümü dolduracak ve iki örnek olan faturanın bir örneğini mal ile birlikte malı satana geri gönderecek, bir örneği kendinde kalacaktır." düzenlemesine yer verilmiştir.

    Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; şirketinizin mesafeli sözleşmeler düzenlemek suretiyle yaptığı satışlar için 385 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde düzenlenmiş olan iade bölümünün yer aldığı faturaları kullanması gerekmekte olup, iade durumunda iadeye ilişkin bölümün müşterileriniz tarafından doldurularak ürünle beraber şirketinize gönderilmesi durumunda, şirketinizce iadeye ilişkin gider pusulası düzenlenmeksizin işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

       Ancak, iade bölümünün müşteriler tarafından doldurulmaması, eksik veya hatalı doldurulması durumunda, şirketinizce müşterilerle irtibat kurulmak suretiyle söz konusu eksikliklerin/hataların giderilmesi, giderilememesi durumunda ise iade işleminin şirketinizce gider pusulası düzenlenmek suretiyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 Diğer taraftan, bu şekilde düzenlenecek olan gider pusulalarının eksik/hatalı gönderilen faturalarla birlikte muhafaza edilmesi gerekmektedir.

   Bilgi edinilmesini rica ederim.   

 

T.C.

 

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

 

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

 

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayı

 

 

:

 

 

64597866-105[229-2015]-20214

 

 

09/09/2015

 

 

Konu

 

 

:

 

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi gereğince iade edilecek ürünlerde belge düzeni.

 

 

 

 

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *