11 Nisan 2023, 15:05 tarihinde eklendi

Nakdi Sermaye Artışı Kapsamında İndirim

Nakdi Sermaye Artışı Kapsamında İndirim

 

Şirketinizin 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtialarla ilgili ……. TL tutarında stok beyanında bulunduğu,

 

- Söz konusu tutarın … hesap dönemi yasal defterlerinize önce "153-Ticari Mallar" hesabına borç, "525-Sermaye Yedeği" hesabına alacak kaydedildiği, daha sonra "525-Sermaye Yedeği" hesabına borç "331-Ortaklara Borçlar" hesabına alacak kaydının yapıldığı ve bu hesaba alacak kaydedilen tutarın … tarihinden …… tarihine kadar muhtelif tarihlerde şirket ortağına nakden ödendiği,

 

- Şirketinizin beklenti dışı artan enflasyon ve döviz kurları nedeniyle ….. TL tutarında ek sermayeye ihtiyacı olduğu, bu amaçla şirketinizin esas sermayesini …… TL den …..TL 'ye yükseltilmesine … tarihli genel kurulda karar verildiği, söz konusu sermaye artışının … tarihli ve …Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olduğu, şirketinizin …. TL tutarındaki nakdi sermaye artışının pay sahibinin stok beyanı karşılığında şirketten tahsil ettiği tutarlardan … ve …. tarihlerinde şirketin banka hesabına yaptığı havaleler yoluyla nakden karşılandığı,

 

- …. TL tutarındaki nakdi sermaye artışı sonucunda şirketinizin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde düzenlenen nakdi sermaye artışında faiz indirimden yararlanıp yararlanamayacağı

 

hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmiştir.

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Diğer indirimler" başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde;

 

"Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'si.

hükmüne yer verilmiştir. 

Konuya ilişkin açıklamaların yapıldığı 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.6.1. İndirimin kapsamı" başlıklı bölümünde;

"Sermaye şirketlerinin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla getirilen bu düzenleme uyarınca indirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında, 1/7/2015 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya bu tarihten itibaren yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden, ilgili hesap döneminin sonuna kadar Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmüne göre hesaplanacak tutar dikkate alınacaktır.

Bu indirim uygulamasında,

a) Nakdi sermaye artışı, sermaye şirketlerince ilgili hesap döneminde ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi artışlar ile yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakdi olarak karşılanan kısmını,

ifade etmektedir.

İndirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında; mevcut sermaye şirketlerinde ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları, yeni kurulan sermaye şirketlerinde ise ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı dikkate alınacak olup sermayenin nakit olarak karşılanmayan kısmı için indirim uygulamasından yararlanılamayacağı tabiidir.

Bununla birlikte;

- Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye artışları,

- Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından kaynaklanan sermaye artışları,

- Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan sermaye artışları,

- Ortaklarca veya Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları,

- Şirkete nakdi sermaye dışında hisse senedi, tahvil veya bono gibi kıymetlerin konulması suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları,

- Bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışları, indirim tutarının hesaplamasında dikkate alınmayacaktır açıklamaları yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde düzenlenen indirim uygulaması ile sermaye şirketlerinde nakit artırılan sermaye üzerinden hesaplanan faizin kurumlar vergisi matrahından indirilerek sermaye artışının teşvik edilmesi amaçlanmış olup, 7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında "525-Sermaye Yedeği" hesabına aktarılan tutarın ortaklara olan borçların ödenmesinde kullanılması ve ödenen bu tutarın ortağınız tarafından sermaye artırımı kapsamında şirkete tekrar aktarılması işlemi bilanço içi kalemlerin sermayeye eklenmesi suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışı olarak değerlendirileceğinden söz konusu indirim uygulamasından faydalanmanız mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Sayı: 

79690095-125[4-2022-120-22]-22361

Tarih: 

01/03/2023

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

E-79690095-125[4-2022-120-22]-22361

01.03.2023

Konu

:

Nakdi Sermaye Artışı Kapsamında İndirim

 

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *