17 Ekim 2021, 22:41 tarihinde eklendi

Şahış Şirketi Limited Şirkete dönüştükten sonra şahıs şirketine adına düzenlenen faturalar Limited Şirket Kayıtlarına alınır mı ? Limited Şirketin dönem kazancında ilgili fatura gider gösterilir mi?

Şahış Şirketi Limited Şirkete dönüştükten sonra şahıs şirketine adına düzenlenen faturalar Limited Şirket Kayıtlarına alınır mı ? Limited Şirketin dönem kazancında  ilgili fatura gider gösterilir mi?

Ferdi işletmenin limited şirkete devrinden sonra ferdi işletme adına düzenlenen faturanın limited şirket kayıtlarına intikal ettirilerek ilgili dönem kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hk.

 

 

Konu

:

Ferdi işletmenin limited şirketine dönüşmesi halinde faturanın hangi ünvanda verilmesi gerektiği hk.

 

         

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 1/4/2018 tarihinde … ferdi işletmenizi … Ltd. Şti'ye devrettiğiniz, şahıs firması olduğunuz dönemde … Orman İşletme Müdürlüğü'ne borcunuz karşılığında teminat mektubu kullandığınız, vadesinin … Ltd. Şti. olduğunuz döneme denk geldiği, teminat mektubunun vadesi geldiğinde uzatma talebinde bulunduğunuz ve bunun sonucunda uzatma faizi adı altındaki faturanın şahıs firmanız olan …'a düzenlendiği belirtilerek, … adına düzenlenen faturanın … Ltd. Şti. kayıtlarına alınıp alınamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devralan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı alması (Bu ortaklık payını temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır.) halinde değer artışı kazancı hesaplanmayacağı, vergileme yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre, ticari kazancı bilanço esasına göre tespit edilen bir şahıs işletmesinin aktif ve pasifiyle bir limited şirkete devredilmesi ve söz konusu maddede yer alan koşulların sağlanması durumunda bu devir nedeniyle değer artışı kazancı hesaplanmayacak ve vergilendirme yapılmayacaktır. Ayrıca, ferdi işletmenin devir tarihi itibarıyla sonuç hesapları çıkartılmak ve kapanış işlemleri yapılmak suretiyle tespit edilen ferdi işletme bilançosu, aktif ve pasifiyle bütün halinde sermaye şirketinin bilançosuna aynen geçirilmesi gereken bilançodur.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 161 inci maddesinde, "Vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona ermesi işi bırakmayı ifade eder.

İşlerin her hangi bir sebep yüzünden geçici bir süre için durdurulması işi bırakma sayılmaz." hükümleri yer almaktadır.

Bu hükme göre, bir şahıs işletmesinin aktif ve pasifiyle bir limited şirkete devredilmesi durumunda şahsi sorumluluk altında yürütülen faaliyet son bulacağından bu durumun şahıs işletmesi açısından işi bırakma olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, "Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü yer almakta olup, söz konusu kayıtların ise esas itibariyle mezkûr Kanun ve ilgili ikincil mevzuatta düzenlenen belgelerden uygun olanı ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların tevsikine ilişkin belgelerin mükellef adına düzenlenmesi icap etmekte olup, aksi halde yapılan harcamanın/giderin gider/maliyet olarak dikkate alınabilmesi veya kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesini teminen kayıtların tevsikinde kullanılabilmesi mümkün değildir.

Diğer taraftan, sermaye şirketi tescil ile tüzel kişilik kazandığından sermaye şirketi tüzel kişilik kazanıncaya kadar geçecek süredeki faaliyetlerin şahıs işletmesi adına düzenlenecek belgelerle tevsik edilmesi ve şahıs işletmesinin kanuni defter ve belgeleri üzerinden yürütülmesi, dolayısıyla, tescil tarihine kadar olan döneme ait işlemlerin şahıs işletmesinin defterlerine kaydedilmesi, tescil tarihi itibarıyla da sermaye şirketi adına mükellefiyet tesisinin yapılması ve tescil tarihinden sonra yapılan işlemlerin, sermaye şirketi adına düzenlenecek belgelerle tevsik edilerek sermaye şirketine ait kanuni defterlere intikal ettirilmesi icap etmektedir.

Bu bağlamda, ferdi işletmeden limited şirkete dönüşme işleminde ferdi işletme açısından işi bırakma gerçekleştiğinden ve bu dönüşme nevi (tür) değişikliği olarak kabul edilemeyeceğinden, bu kapsamda … adına düzenlenen, uzatma faizine ilişkin faturanın şirketiniz kayıtlarına intikal ettirilerek ilgili dönem kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

ayı: 

38258795-105[328-2019-11]-24324

Tarih: 

26/05/2021

 
   


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

38258795-105[328-2019-11]-24324

26.05.2021

Konu

:

Ferdi işletmenin limited şirketine dönüşmesi halinde faturanın hangi ünvanda verilmesi gerektiği hk.

 

       

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *