19 Şubat 2022, 13:08 tarihinde eklendi

Tebliğde Yapılan Değişikliklere Göre e-Belgelere Zorunlu Geçiş Yeni Takvimi

Tebliğde Yapılan Değişikliklere Göre e-Belgelere Zorunlu Geçiş Yeni Takvimi

22 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535)  ile e-belgeler (e-fatura, e-arşiv fatura vb.) uygulamasına zorunlu geçiş takviminde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikleri de içerecek şekilde e-Belgelere geçiş takvimi ve diğer önemli bazı değişiklikler sirkülerimizde özetlenmiştir.

e-Belgelere ilişkin değişikliklerden özellikle e-Fatura uygulamasına geçiş takvimine ilişkin olanları e-Defter Uygulamasına geçiş takvimini de etkilemektedir. Bu etkiler sonraki bir sirkülerimizde ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

 

1) e-Faturaya Zorunlu Geçiş Takviminde Yapılan Değişiklilere Göre Yeni Takvim

Tebliğde yapılan değişikliklere göre e-Faturaya yeni geçiş takvimi şu şekildedir.

Tebliğin İlgili Bölümü

e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğuna İlişkin Kriter

Uygulamaya Zorunlu Geçiş İçin Son Tarih

IV.1.4.(1) ve IV.1.5.(a)

 

2018 veya 2019 brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

1 Temmuz 2020

2020 yılı brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

1 Temmuz 2021

2021 hesap dönemi için brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 4 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

1 Temmuz 2022

2022 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 3 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

İlgili hesap dönemini izleyen 7.ayın başında

454 sıra no’lu VUK Tebliği

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar (petrol ürünleri, doğal gaz ve bunların türevleri ile biodizel) nedeniyle 2018 yılının son 3 ayında EPDK’dan lisans alan mükellefler (brüt satış hasılatı haddine bağlı olmaksızın)

Ocak 2020

IV.1.4.(2) (3) ve IV.1.5.(b)

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar (petrol ürünleri, doğal gaz ve bunların türevleri ile biodizel) nedeniyle 2019 Yılında EPDK’dan lisans alan mükellefler (brüt satış hasılatı haddine bağlı olmaksızın)

1 Temmuz 2020

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar (petrol ürünleri, doğal gaz ve bunların türevleri ile biodizel) nedeniyle 2020 yılı ve müteakip yıllarda EPDK’dan lisans alan mükellefler (brüt satış hasılatı haddine bağlı olmaksızın)

Lisans alındığı ayı izleyen 4.ayın başında

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların (kolalı gazozlar, alkollü içkiler, tütün ve tütün mamulleri) 2019 Yılında imal, inşa veya ithalini yapan mükellefler (brüt satış hasılatı haddine bağlı olmaksızın)

1 Temmuz 2020

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların (kolalı gazozlar, alkollü içkiler, tütün ve tütün mamulleri) 2020 yılı ve müteakip yıllarda imal, inşa veya ithalini yapmak için faaliyete başlayacak olan mükellefler (brüt satış hasılatı haddine bağlı olmaksızın)

İmal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen 4.ayın başında

454 sıra no’lu VUK Tebliği

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların (kolalı gazozlar, alkollü içkiler, tütün ve tütün mamulleri) 2018 yılının son 3 ayında imal, inşa veya ithalini yapmak için faaliyete başlayan mükellefler (brüt satış hasılatı haddine bağlı olmaksızın) (454 sıra no’lu VUK Tebliği uyarınca)

Ocak 2020

IV.1.4.(4) ve IV.1.5.(c)

2019 yılında faaliyetine devam etmekte olan aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayan mükellefler (brüt satış hasılatı haddine bağlı olmaksızın)

Ocak 2020

(e-Arşiv Fatura’ya geçiş zorunluluğunun başlangıç tarihinde)

2020 yılı ve müteakip yıllarda faaliyette başlayacak aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayan mükellefler (brüt satış hasılatı haddine bağlı olmaksızın)

İşe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde

Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamlarda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükelleflerden söz konusu bölümün (a) fıkrasının (4) numaralı bendinde belirtilen brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartını 2020 veya 2021 hesap dönemlerinde sağlayanlar,

1.7.2022

Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamlarda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükelleflerden söz konusu bölümün (a) fıkrasının (4) numaralı bendinde belirtilen brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartını 2022 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayanlar,

İlgili hesap dönemini izleyen 7. ayın başında

IV.1.4.(5) ve IV.1.5.(ç)

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti faaliyetine 2019 yılında devam etmekte olan mükellefler (brüt satış hasılatı haddine bağlı olmaksızın)

Ocak 2020

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal etmek üzere 2020 yılı ve müteakip yıllarda faaliyette başlayacak olan mükellefler (brüt satış hasılatı haddine bağlı olmaksızın)

İşe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde

IV.1.4.(6) ve IV.1.5.(d)

9 Şubat 2021 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.).

1 Temmuz 2021

9 Şubat 2021 tarihinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar

SGK’ya fatura düzenlemeye başlamadan

IV.1.4.(7) ve IV.1.5.(e)

Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı); 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL ve üzeri olanlar

1 Temmuz 2022

Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı); 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri olan mükellefler

İlgili hesap dönemini izleyen 7. ayın başında

IV.1.4.(8) ve IV.1.5.(f)

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmelerinden 22.1.2022 tarihi itibariyle faaliyette bulunmakta olanlar

1 Temmuz 2022

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmelerinden 22.1.2022 tarihinden sonra faaliyette bulunmaya başlayanlar

Faaliyete başladıkları ayı izleyen 4. ayın başında

IV.1.7.1

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden; Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından e-(ihracat) faturası düzenlemeye geçiş

1 Temmuz 2020

IV.3.2.

3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler

Bu satırlardaki mükellefler, zorunlu ya da isteğe bağlı olarak e-İrsaliye kapsamına girdikleri tarihte zorunlu e-Fatura uygulaması kapsamına da girmektedirler.

4634 sayılı Şeker Kanununun 2/(e) maddesinde tanımına yer verilen şekerin (Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubu) imalini gerçekleştiren mükellefler

Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar.

IV.5.2.

e- Müstahsil Makbuzu uygulamasından yararlanan mükellefler

Bu satırlardaki mükellefler, zorunlu ya da isteğe bağlı olarak e-Müstahsil Makbuzu kapsamına girdikleri tarihte zorunlu e-Fatura uygulaması kapsamına da girmektedirler. (Bakınız 5.bölüm)

IV.6.2.

e- Gider Pusulası uygulamasından yararlanan mükellefler (Şu an itibariyle isteğe bağlı bir uygulamadır)

Bu satırlardaki mükellefler, zorunlu ya da isteğe bağlı olarak e- Gider Pusulası kapsamına girdikleri tarihte zorunlu e-Fatura uygulaması kapsamına da girmektedirler. (Bakınız 6.bölüm)

IV.7.2.

e- Bilet uygulamasından yararlanan mükellefler Şu an itibariyle isteğe bağlı bir uygulamadır)

Bu satırlardaki mükellefler, zorunlu ya da isteğe bağlı olarak e- Bilet kapsamına girdikleri tarihte zorunlu e-Fatura uygulaması kapsamına da girmektedirler. (Bakınız 7.bölüm)

IV.8.2.

e- Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasından yararlanan mükellefler (Şu an itibariyle isteğe bağlı bir uygulamadır)

e- Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasına dahil oldukları tarihte

(Bakınız 8.bölüm)

IV.9.2.

e- Sigorta Poliçesi uygulamasından yararlanan mükellefler (Şu an itibariyle isteğe bağlı bir uygulamadır)

e- Poliçe uygulamasına dahil oldukları tarihte

IV.10.2.

e- Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamasından yararlanan mükellefler (Şu an itibariyle isteğe bağlı bir uygulamadır)

e- Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamasına dahil oldukları tarihte

(Bakınız 9.bölüm)

e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım Belgesi uygulamasından yararlanan mükellefler (Şu an itibariyle isteğe bağlı bir uygulamadır)

e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım Belgesi uygulamasına dahil oldukları tarihte

 

2) e-Arşiv Faturaya Zorunlu Geçiş Takviminde Yapılan Değişiklilere Göre Yeni Takvim

Tebliğin İlgili Bölümü

e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğuna İlişkin Kriter

Uygulamaya Zorunlu Geçiş İçin Son Tarih

IV.2.4.1.

19 Ekim 2019 tarihi itibariyle halihazırda zorunlu ya da isteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına dahil olmuş mükellefler

Ocak 2020

19 Ekim 2019 tarihinden sonraki bir tarihte zorunlu ya da isteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına dahil olacak mükellefler

e-Fatura uygulamasına dahil oldukları yukarıdaki 1. bölümde yer almakta olan tarihlerde

IV.2.4.2.

2019 yılında faaliyetine devam etmekte olan aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayan mükellefler

Ocak 2020

2020 yılı ve müteakip yıllarda faaliyette başlayacak aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayan mükellefler

İşe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde

Kendilerine veya Aracı Hizmet Sağlayıcılarına Ait İnternet Sitelerinde veya Diğer Her Türlü Elektronik Ortamlarda Mal veya Hizmet Satışını Gerçekleştirenlerden 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı gerçekleştirenler

1.7.2022

Kendilerine veya Aracı Hizmet Sağlayıcılarına Ait İnternet Sitelerinde veya Diğer Her Türlü Elektronik Ortamlarda Mal veya Hizmet Satışını Gerçekleştirenlerden 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı gerçekleştirenler

İlgili hesap dönemini izleyen 7. ayın başında

IV.2.4.3.

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi, vergi mükelleflerine düzenlenen vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi aşması halinde (Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar tutar yönünden topluca birlikte değerlendirilecektir) (Bu hadler 535 Nolu VUK Tebliği uyarınca 28.02.2022 tarihine kadar uygulanmıştır)

Söz konusu faturaların e-Arşiv Fatura olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunludur

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1 Mart 2022 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen vergiler dahil toplam tutarının 5 Bin TL’yi, vergi mükelleflerine düzenlenen vergiler dahil işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutarı (2022 yılı için 2.000 TL) aşması halinde (Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar tutar yönünden topluca birlikte değerlendirilecektir)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) e-İrsaliye Zorunlu Geçiş Takviminde Yapılan Değişiklilere Göre Yeni Takvim

 

Tebliğin İlgili Bölümü

e-İrsaliye Uygulamasına Geçme Zorunluluğuna İlişkin Kriter

Uygulamaya Zorunlu Geçiş İçin Son Tarih

(2019 Yılında Faaliyette Olanlar)

2020 Yılı ve Müteakip Yıllarda Faaliyete Geçecek Olanlar

IV.3.5. ve

IV.3.6.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki malların (petrol ürünleri, doğal gaz ve bunların türevleri ile biodizel) imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alan mükellefler (bayilik lisansı dahil)

1 Temmuz 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen 4. ayın başından itibaren

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların (kolalı gazozlar, alkollü içkiler, tütün ve tütün mamulleri) malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler

1 Temmuz 2020

3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler

1 Temmuz 2020

4634 sayılı Şeker Kanununun 2/(e) maddesinde tanımına yer verilen şekerin (Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubu) imalini gerçekleştiren mükellefler

1 Temmuz 2020

Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar.

IV.3.5. ve

IV.3.6.

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler

Ocak 2020

IV.3.5. ve

IV.3.6.

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler.

1 Temmuz 2020

Demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler.

 

IV.3.5. ve

IV.3.6.

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018, 2019, 2020 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

1 Temmuz 2020

 

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan 2021 ve müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

 

İlgili hesap dönemini izleyen 7. ayın başında

 

4.Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e- Serbest Meslek Makbuzu)

 

Tebliğin İlgili Bölümü

e- Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçme Zorunluluğuna İlişkin Kriterler

Uygulamaya Zorunlu Geçiş İçin Son Tarih

IV.4.4.

Ve

IV.4.5.

1 Şubat 2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olan serbest meslek erbapları

Haziran 2020

1 Şubat 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olan serbest meslek erbapları

İşe başladıkları ayı izleyen 3.ayın sonuna kadar

 

5.Elektronik Müstahsil Makbuzu (e-Müstahsil Makbuzu)

 

Tebliğin İlgili Bölümü

e- Müstahsil Makbuzu Uygulamasına Geçme Zorunluluğuna İlişkin Kriterler

Uygulamaya Zorunlu Geçiş İçin Son Tarih

 

 

 

 

 

 

 

IV.5.2.

Ve

IV.5.5.

2019 yılında e-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar

1 Temmuz 2020

2020 ve müteakip yıllarda e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar

e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde

2019 yılında 5957 sayılı Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler

Ocak 2020

2020 ve müteakip yıllarda 5957 sayılı Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal etmeye başlayacak mükellefler

e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde

 

6.Elektronik Gider Pusulası (e- Gider Pusulası)

 

e- Gider Pusulası şu an itibariyle zorunlu bir uygulama değildir. İsteğe bağlı bir uygulama olup dileyen mükellefler başvuru yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabileceklerdir.

 

Bu Tebliğle; bazı mükellefleri veya mükellef gruplarını faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Gider Pusulası uygulamasına geçme zorunluluğu getirme konusunda GİB yetkili kılınmıştır.

 

535 sıra no’lu VUK Tebliği ile yapılan değişikliğe göre; e-Gider Pusulasının en az bir örnek kâğıt çıktısının alınarak, çıktının muhatabı tarafından ıslak imza ile imzalanması, elektronik imzalı belgenin muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt örneğinin iletilmesi ve elektronik imzalı belge ile birlikte ıslak imzalı örneğinin düzenleyen tarafından kâğıt ortamda da muhafaza ve ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

7.Elektronik Bilet (e- Bilet)

e- Bilet’in kapsamını; kara, deniz ve hava yolu yolcu biletleri ile sinema, tiyatro, spor müsabakası vb. etkinliklere ait biletler ile yolcu listeleri oluşturmaktadır.

 

Tebliğin İlgili Bölümü

e- Bilet Uygulamasına Geçme Zorunluluğuna İlişkin Kriterler

Bu Uygulamaya Zorunlu Geçiş İçin Son Tarih

IV.7.3.2.

Ve

IV.7.3.3.

2019 yılında 8.1.2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden Dİ yetki belgeli işletmeler

Ocak 2021

2020 ve müteakip yıllarda 8.1.2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal etmeye başlayacak Dİ yetki belgeli işletmeler

Faaliyete başladığı ayı izleyen 4.ayın başından itibaren

2019 yılında Yerli ve yabancı sinema filmi gösteriminde bulunan sinema işletmeleri

1 Temmuz 2020

1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren faaliyetine başlayacak yerli ve yabancı sinema filmi gösteriminde bulunan sinema işletmeleri

Faaliyete başladığı ayı izleyen 4.ayın başından itibaren

       

 

2.8.Elektronik Sigorta Komisyon Gider Belgesi (e- Sigorta Komisyon Gider Belgesi)

 

Sigorta Komisyon Gider Belgesi, sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin sigorta ve emeklilik aracılarına ödedikleri komisyonlar için sigorta ve emeklilik aracıları adına düzenledikleri ve sigorta ve emeklilik aracıları tarafından düzenlenen fatura yerine geçen bir belgedir.

 

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen mükellefler başvuru yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabileceklerdir.

 

Bu Tebliğle; sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasına geçmesi zorunluluğu getirme konusunda GİB yetkili kılınmıştır.

 

2.9.Elektronik Sigorta Poliçesi (e- Sigorta Poliçesi)

 

e-Sigorta Poliçesi uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen mükellefler gerekli başvurularını yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabileceklerdir.

 

Bu Tebliğle; en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin veya sigorta ve emeklilik aracılarının e-Sigorta Poliçesi uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirmeye GİB yetkili kılınmıştır.

 

10. Elektronik Döviz Alım-Satım Belgesi (e- Döviz Alım-Satım Belgesi) ve e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım Belgesi

 

e-Döviz Alım-Satım Belgesi ile e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım Belgesi uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, dileyen mükellefler gerekli başvurularını yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabileceklerdir.

 

Bu Tebliğle; GİB en az 3 aylık süre belirleyerek, yetkili müesseselere e-Döviz Alım-Satım Belgesi ve e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım Belgesi uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirmeye yetkili kılınmıştır.

 

11.Elektronik Dekont (e-Dekont)

 

Dekont bankalar tarafından düzenlenen belgedir.

 

e-Dekont uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, bankalar istemeleri halinde 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir.

 

GİB en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, bankaların e-Dekont uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirmeye yetkilidir.

 

12. Elektronik Adisyon (e- Adisyon)

e-Adisyon uygulaması ilk defa 526 sıra no’lu VUK Tebliği ile ihdas edilmiştir.

185, 200, 298 ve 299 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, masada servis yapılan ve gerçek usulde (bilanço veya işletme hesabı esasına göre) vergilendirilen hizmet işletmeleri (lokanta, kafeterya, pastane, gazino, bar, pavyon gibi) tarafından kullanılması zorunluluğu bulunan ve kağıt ortamda düzenlenmekte olan “adisyon”un elektronik belge olarak düzenlenen şeklidir.

Şu an için zorunlu bir uygulama değildir. Ancak Başkanlık, adisyon belgesi düzenleyen hizmet işletmelerine, yıllık veya aylık satış hasılatı tutarlarını dikkate alarak, geçiş hazırlıkları için en az 3 ay geçiş süresi vermek ve yazılı bildirim ya da ebelge.gib.gov.tr adresinde duyurmak suretiyle e-Adisyon uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Henüz bu yetki kullanılmamıştır.

13. e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi

526 no’lu VUK Tebliği ile yapılan düzenleme uyarınca; Düzenlenen e-Belgelere ilişkin olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal işlemlerinin 1/5/2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Başkanlık bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunludur.

Nitekim e-Belge Portalı’ndan ulaşılabilecek aşağıdaki kılavuzlar yayınlanmış bulunmaktadır.

-e-Fatura Uygulaması İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu’na ulaşmak için tıklayınız.

e-Arşiv Uygulamaları İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız

14. e-Belgelere İlişkin Değişikliklerin e-Defter Uygulamasına Geçiş Takvimine Etkileri

e-Belgelere ilişkin yukarıda özetlenen değişikliklerden özellikle e-Fatura uygulamasına geçiş takvimine ilişkin olanları e-Defter Uygulamasına geçiş takvimini de etkilemektedir. Bu etkiler sonraki bir sirkülerimizde ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Saygılarımızla.

NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

www.narconcomtr

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *