03 Ekim 2022, 12:22 tarihinde eklendi

VERGİ GÜNDEMİ EYLÜL 2022 EYLÜL AYINDA HANGİ DÜZENLEMELER YAPILDI?

VERGİ GÜNDEMİ EYLÜL 2022 EYLÜL AYINDA HANGİ DÜZENLEMELER YAPILDI?

EYLÜL AYINDA HANGİ DÜZENLEMELER YAPILDI?

Kronolojik Sıralama İle Satır Başlıkları

 


 • “Gerçek Faydalanıcı” tanıma ilişkin açıklayıcı Sirküler yayımlandı. (145 seri

numaralı VUK Sirküleri)

 • Spor kulüpleri tarafından tutulacak defter ve kayıtları hakkında yönetmelik

yayımlandı. (7 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete)

Darphane sertifikalarından elde edilen kazançlar için stopaj oranı belirlendi. (6036 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıo

 GERÇEK FAYDALANICI TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI SİRKÜLER YAYIMLANDINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI SİRKÜLER YAYIMLANDI 

 

Hatırlanacağı üzere 529 Seri Numaralı VUK Genel Tebliği ile Kurumlar Vergisi mükellefleri ile bazı gerçek kişilere “Gerçek Faydalanıcı Bildirimi” verme zorunluluğu getirilmiş, anılan tebliğe göre ilk bildirim 31.08.2021 tarihinde verilmişti.

05.09.2022 tarih 145 seri numaralı VUK Sirküleri ile gerçek faydalanıcının belirlenmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu sirkülerde şu açıklamalar yapılmıştır.

529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde de belirtildiği üzere gerçek faydalanıcı mutlaka gerçek kişi olmak zorundadır. Gerçek faydalanıcının belirlenmesinde aşağıdaki unsurlar bir bütün olarak dikkate alınarak tespit yapılır.

Gerçek Faydalanıcının Belirlenmesi

529 seri nolu tebliğde açıklandığı şekilde gerçek faydalanıcı;

 1. Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları,
 2. Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi ya da bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişileri,

 

 1. (a) ve (b) kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en

üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişileri ifade eder.

Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişiler, her halükarda

bildirilmelidir.

Bununla birlikte anılan Tebliğin (b) ve (c) bentleri kapsamında da gerçek faydalanıcının belirlenmesi halinde bu kişi veya kişilerin isimleri gerçek faydalanıcı bildirim formunda bildirilir. Söz konusu formun ilgili bölümlerinde gerçek faydalanıcı ile ilgili gerekli açıklamalar yapılır.

Doğrudan ve Dolaylı Kontrol

Bir gerçek kişi, tüzel kişiliği olan veya olmayan teşekkülü doğrudan ya da dolaylı bir şekilde nihai olarak kontrolünde bulundurabilir. Bir teşebbüste doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde yirmi beşten fazla hissesi olmadığı halde farklı araçlarla nihai kontrole sahip kişiler de teşebbüsün yüzde yirmi beşi aşan hisse sahipleri ile birlikte gerçek faydalanıcı olarak kabul edilir.

Örneğin; yönetim ya da denetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu atama, görevden alma, şirket adına verilen kararlarda sözleşme ya da aile bağları gibi farklı yollarla önemli ölçüde söz sahibi olan kişi veya kişilerin tüzel kişiliği olan

veya olmayan teşekkülü nihai olarak kontrol altında bulundurduğu kabul edilir.        2

Gerçek  Faydalanıcı   Bildirim   Formunun  ilgili  bölümlerinde  buna  ilişkin  gerekli

açıklamalar yapılır.

Örnek 1: A şirketinin %80 hissesine sahip olan bir B şirketinin %40 oranında hissedarı olan Y kişisi, A şirketinde %80 x %40 = %32 oranında dolaylı olarak pay sahipliği olması sebebiyle A şirketinin gerçek faydalanıcılarından birisidir.

Örnek 2: Şirketin kurucusu Z kişisi şirkette paylarını çocuklarına devretmiş; fakat yönetim kurulu başkanı olarak şirkette görev almaya devam etmektedir. Z kişisi, yönetimde yer alan kişilerin çoğunluğunu atama veya görevden alma konusunda yetkilidir. Bu durumda Z kişisi şirketin gerçek faydalanıcılarından birisidir.

En Üst Düzey İcra Yetkisine Sahip Kişiler

"En üst düzey icra yetkisi”ne sahip kişiler ifadesi ile; tüzel kişiliğin ticari faaliyetini temelden etkileyen stratejik kararlar alabilme yetkisine sahip gerçek kişi veya kişiler ile, günlük veya olağan işleri yürüten, yönetim kurulu başkanı, genel müdür, mali işler direktörü gibi üst düzey bir yönetim pozisyonu aracılığıyla icra kontrolünü elinde bulunduran gerçek kişi veya kişiler olarak anlaşılmalıdır

https://www.gib.gov.tr/node/161188

 

DARPHANE SERTİFİKALARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARDA STOPAJ ORANI SIFIR OLARAK

BELİRLENMİŞTİR.

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. Maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlar için 23.07.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tevkifat oranları belirlenmiştir.

15.09.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6036 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerine “Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “Darphane Sertifikaları” ibaresi eklenmiştir. Eklenen ibare ile belirtilen maddede yer alan menkul kıymetler gibi darphane sertifikalarından elde edilen kazançlarda da tevkifat oranı %0 olarak belirlenmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220915-11.pdf

SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTER VE KAYITLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

 

07.09.2022 tarih 31946 Sayılı Resmi Gazete’de “ Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter Kayıtları Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. Spor kulüpleri ve üst kuruluşlar tarafından tutulacak defter ve kayıtlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikte öne çıkan düzenlemeler özetle şu şekildedir.

 • Spor kulüpleri iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede spor kulüplerinin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. Spor kulüplerinin faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir.
 • Spor kulüpleri 6102 sayılı Kanun uyarınca ve 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun şekilde işletme hesabı esasına veya bilanço esasına göre defter tutarlar. Ancak, bünyesinde ticari işletme, iştirak, bağlı ortaklık veya spor anonim şirketi bulunduran ve/veya kamu yararına çalışma statüsü bulunan spor kulüplerinin bilanço esasına göre defter tutmaları zorunludur.

 

 • Bünyesinde ticari işletme, iştirak, bağlı ortaklık veya spor anonim şirketi bulunduran spor kulüplerinin, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda

 

yer alan ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla spor faaliyetleri ile ilgili her türlü gelir ve giderleri, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve aşağıdaki esaslara uygun şekilde hazırlanacak konsolide finansal tablolarında raporlanır:

 

  1. Konsolidasyona tabi tutulacak spor kulübü, ortaklık ve şirketlerin konsolide edilecek finansal tabloları hazırlanırken, benzer koşullardaki benzer işlemler ve olaylar için yeknesak muhasebe politikaları kullanılması gerekir. Konsolide finansal tablolara dahil olan spor kulübü, ortaklık veya şirketlerin finansal tablolarının, benzer işlemler ve benzer koşullardaki diğer olaylar için farklı muhasebe politikaları kullanılarak hazırlanmış olması durumunda, grubun muhasebe politikalarıyla uyum sağlayabilmek için konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında gruba dahil olan söz konusu spor kulübü, ortaklık veya şirketlerin finansal tablolarında gerekli düzeltmeler yapılır.

 

  1. Düzeltme yapılamayan farklılıklarla ilgili konsolide finansal tablo dipnotlarında açıklamalara yer verilir.

 

 • Bilanço esasına göre defter tutan spor kulüplerinin Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı (Kurul Kararı)’nın 3 üncü maddesine göre:

 

 1. Kurul Kararında yer alan ekli listede yer almaları halinde finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS),

 

 1. Bağımsız denetime tabi olup, ekli listede yer almaması halinde ise finansal tablolarının      4 hazırlanmasında isteğe bağlı olarak TFRS’nin esas alınabilmesi saklı kalmakla birlikte Büyük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları (BOBİ FRS),

 

esas alınır.

 

Kurul Kararı uyarınca TMS uygulama kapsamına dahil olmayan spor kulüplerinin finansal tablolarının hazırlanmasında Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esas alınır.

 

 

 

 

 

- Bilanço usulüne göre tutulacak defterler; karar defteri, üye kayıt defteri, evrak kayıt defteri, yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteridir.

 

 • Karar defteri, üye kayıt defteri, evrak kayıt defteri de işletme hesabına göre tutulacak defterler arasındadır. Ayrıca işletme hesabı defteri, demirbaş defteri, borç alacak defteri de işletme hesabında tutulması gereken defterlerdir.

 

  • Spor kulüplerinde hesap dönemi kural olarak bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer. Yeni kurulan spor kulüplerinde hesap dönemi kuruluş tarihinde başlar ve 31 Aralıkta sona erer.

 

  • Spor kulüpleri bu Yönetmelikte geçen ticari defterlerini, 213 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre tasdik ettirirler.

 

 •   Spor kulüplerinin gelirleri, alındı belgesi ile tahsil edilir. Spor kulübü gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

 

 • Spor kulübü giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Ek4’te yer alan Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

 

  • Karar ve üye kayıt defterleri, ödüller, beratlar, madalya bilgileri ve benzeri devamlı niteliği haiz kayıtları devamlı surette; spor kulüpleri tarafından tutulması ve saklanması zorunlu olan hesap ve belgeler, özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, diğer kayıt ve belgeler ise kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak on yıl süreyle saklanır.

 

  • Spor kulüpleri adına veya hesabına yapılacak ödeme ve tahsilatın 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankalar ile finansal kuruluşlar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığı ile yapılması zorunludur.

5

  • Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce spor kulüpleri tarafından kullanılan

tasdike tabi defter, kayıt ve belgeler kalan sayfaları bitinceye kadar kullanılmaya devam olunur.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220907-1.htm

 

Saygılarımla

 

M. Aykut KELECİOĞLU

Yeminli Mali Müşavir

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *