05 Haziran 2021, 15:01 tarihinde eklendi

Vergi Hukukunda Aylık Gelişmeler

Vergi Hukukunda Aylık Gelişmeler

Mayıs ayında vergi hukukunda gözümüze çarpan aylık gelişmeleri toplayalım istedik.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kamu alacaklarının yapılandırılması ve çeşitli düzenlemelerin yer aldığı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” isimli kanun teklifi verildi. Teklif halihazırda genel kurulda görüşülmekte olup, bazı düzeltmeler ve iyileştirmeler yapıldıktan sonra Haziran ayında Resmi Gazete’de yayınlanarak kanunlaşması beklenmektedir. Teklifin ana hatları ise şu şekilde:

 • Teklifte temel olarak; kesinleşmiş alacaklar ile kesinleşmemiş veya dava aşamasındaki alacakların yapılandırılması, vergi incelemesi ve tarhiyat aşamasındaki işlemler, matrah ve vergi artırımı düzenlemesi, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, ödenemeyen krediler ve çeklerde sicil affı, taşınmaz ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin %2 ilave vergiyle yeniden değerlenmesine ilişkin kapsamlı düzenlemeler yer almaktadır.
 •  Yapılandırma kapsamına alınan kamu alacakları ise şunlardır; Vergi Usul Kanunu kapsamındaki vergiler, gümrük vergileri, SGK primleri, il özel idarelerinin alacakları, belediyelerin vergi ve diğer kamu alacakları, idari para cezaları ile bunların gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’ileri ile cezalar.
 • Alacakların yapılandırılmasında ödenecek ve tahsilinden vazgeçilecek tutarların tayininde alacağın durumuna göre bir belirleme yapılmıştır. Teklife göre alacağın durumları ise, kesinleşmiş alacaklar(Kanunun yayım tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar), kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ve inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler olarak ayrıma tabi tutulmuştur.
 •  Kanun teklifinde ayrıca matrah ve vergi artırımına ilişkin düzenlemelere de yer verilmiştir. Buna göre mükellefler Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi yönünden 2016-2017-2018-2020 yılları için matrah/vergi artırımı yapılabilecektir. Artırımda bulunulan yıllar ve vergi türleri açısından mükellefler vergi incelemesinden bağışık tutulacaktır.
 • Matrah/vergi artırımı 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecektir. Artırım nedeniyle hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin, peşin veya ilk taksiti 30 Eylül 2021 tarihinden başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami altı eşit taksitte ödenmesi şarttır. Taksitlendirme halinde Kanunda yer alan katsayı uygulaması söz konusudur. Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde, bu vergilerden %10 indirim yapılacak ve katsayı uygulanmayacaktır.
 • Teklifin matrah/vergi artırımı ile alacakların yapılandırılmasına ilişkin genel başlıkları bu şekilde olup TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak iyileştirmeler sonrasında kanunlaşması ile daha detaylı bir inceleme yapılacaktır.

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) yayınlandı. Tebliğde yer alan düzenleme konuları ise şunlardır:

 • Finansman gider kısıtlaması uygulaması, 
 • Sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarında tevkifat uygulaması, 
 • Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlarda kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli uygulanması, 
 •  Kurumların 2021 ve 2022 yılı vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançlarında uygulanacak oran hususlarında açıklamalar yapılmıştır. Bu kapsamda, kurumlar vergisi mükelleflerinin 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemleri için 1/7/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık/geçici kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan edilen matrahlarına %25 oranında kurumlar vergisi/geçici vergi uygulanacaktır. 2022 hesap dönemine ait kurum kazançları üzerinden ise %23 oranında kurumlar vergisi alınacaktır.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 36 Seri No.lu Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlandı. Taslakta, kısmi tevkifat uygulayacak alıcılara ve tebliğde özel olarak belirtilmeyen hizmetlerde tevkifat uygulayacak alıcılara, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları ile  emeklilik şirketleri eklenmiştir.
 • Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayınlanmıştır. Tebliğde ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarında, komisyoncuya veya konsinyi işletmeye teslimle birlikte vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hususu düzenlenmiştir.
 • Benzin ve motorine ilişkin ÖTV oranlarında güncelleme yapılmıştır. Güncel oranlar Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden görüntülenebilir.
 • 27 Mayıs 2021 tarihli ve 135 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 07.06.2021 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Av. Emre Burak Onat

Stj. Av. Ömer Faruk Başaran

 

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *