06 Aralık 2022, 00:08 tarihinde eklendi

YATIRIM DÖNEMİNDE DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLERE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULARKEN YATIRIMA KATKI TUTARININI EKSİK HESAPLAMAYIN!

YATIRIM DÖNEMİNDE DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLERE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULARKEN YATIRIMA KATKI TUTARININI EKSİK HESAPLAMAYIN!

 

YATIRIM DÖNEMİNDE DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLERE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULARKEN YATIRIMA KATKI TUTARININI EKSİK HESAPLAMAYIN!

 

 

Bilindiği üzere, indirimli kurumlar vergisi uygulaması ilk olarak Kurumlar Vergisi Kanununa 28.2.2009 tarih ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 9’ncu maddesiyle eklenerek vergi sistemimiz içerisindeki yerine almış ve Kanunun 32/A maddesinde Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlara, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştı.

 

İlk kanun düzenlemesinde yatırım teşvik belgesi sahibi mükellefler, Ekonomi Bakanlığınca yatırım teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren elde ettikleri kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulayabiliyorlarken, 6322 sayılı Kanunla yapılan değişikle yatırım döneminde de kurumun diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarına 1.1.2013 tarihinden itibaren indirimli kurumlar vergisi uygulama imkânı getirilmiştir.

 

6322 sayılı Kanunla yapılan bu değişiklikten sonra yayımlanan 2012/3305 sayılı Karar kapsamında düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarına fiilen başladıkları tarihten itibaren, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben;

 

 

 

  1. Toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranını geçmemek ve

 

  1. Gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak

 

üzere, mükelleflerin yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden 1/1/2013 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulayabilme hakkı verilmiştir.

 

Öte yandan, yatırım döneminde indirimli kurumlar vergisi matrahı tespit edilirken, yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararın geçici 8’nci maddesinde yer alan düzenleme uyarınca imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 01.01.2017 ile 31.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için; yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır’ hükmünün de göz önünde bulundurularak indirimli kurumlar vergisi matrahının tespit edilmesi gerekmektedir.

Burada bir hususun altına çizmekte yarar vardır diye düşünüyorum. Bu husus şudur; yatırım döneminde indirimli kurumlar vergisi matrahı tespit edilirken mükelleflerin karşısında iki sınırlama söz konusudur. Birincisi yapılan harcamadır. İkincisi ise teşvik belgesi üzerinde yer alan toplam yatırım harcaması üzerinden hesaplanacak yatırıma katkı tutarıdır. Yatırıma katkı tutarı hesaplanırken yukarıda açıkladığımız geçici 8’nci maddede yer alan düzenlemenin dikkate alınması da önem arzeder. İki sınırlamalardan hangisi az

 

ise bu tutar dikkate alınarak indirimli kurumla vergisi matrahı belirlenmelidir. Ancak, bu belirleme yapılırken sınırlamalardan biri olan yatırıma katkı tutarı fiilen yapılan harcama tutarı üzerinden değil de, geçici 8’nci madde hükümleri de dikkate alınmak suretiyle yatırım teşvik belgesinde yer alan toplam harcama üzerinden hesaplanmalıdır.

 

Örneğin, (A) A.Ş.’nin 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgesi kapsamındaki toplam 20.000.000,00 TL’lik yatırımına 07.08.2022

 

tarihinde başlamış olup, teşvik belgesine göre yatırıma katkı oranı: %40, vergi indirim oranı: %80, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek kısmı: %80’dir. Alınan teşvik belgesi imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-

37) düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamındadır.

Metin Kutusu: tarihinde başlamış olup, teşvik belgesine göre yatırıma katkı oranı: %40, vergi indirim oranı: %80, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek kısmı: %80’dir. Alınan teşvik belgesi imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-
37) düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamındadır.

 

 

Mükellefin bu yatırım teşvik belgesi nedeniyle yararlanabileceği yatırıma katkı tutarı (20.000.000,00*0,40=) 8.000.000,00 TL’dir. Anılan tutarın yüzde 80’i yatırım döneminde (6.400.000,00 TL, kalan 1.600.000,00 TL’si ise işletme döneminde kullanılabilecektir. Genel kural budur. Ancak, kararın geçici 8’nci madde hükümleri dahilinde imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında hem vergi indirimi oranı yüzde yüz hem de yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olarak uygulanacağından, bu hükümlere göre hareket edilmesi gerekmektedir.

 

2022 Takvim yılı III. Dönem geçici vergilendirme dönemi itibariyle belge kapsamında yapılan yatırım harcamaları aşağıdaki gibidir.

 

2022 Yılı III. Geçici Vergi Döneminde Yapılan Harcama

4.500.000,00

Yapılan Toplam Harcama

4.500.000,00

İlave Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

675.000,00

 

 

Şimdi gelelim bu dönemde yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarı ile indirimli kurumlar vergisi matrahının hesabına;

Yatırım döneminde indirimli kurumlar vergisinin hesaplanması açısından aşağıda yer alan kısıtlamalara dikkat edilmesi gerekir.

1- Gerçekleştirilen yatırım harcamasını aşmamak (4.500.000,00 TL) 2- Yatırıma katkı tutarın aşmamak (6.400.000,00 TL+675.000,00 TL)

Her ne kadar yatırımcı şirketin 4.500.000,00 TL yatırım harcaması nedeniyle (4.500.000,00 x 0,40=) 1.800.000,00 TL yatırıma katkı tutarını hak etmiş olsa da indirimli kurumlar vergisi matrahını tespit ederken dikkate alacağı yatırıma katkı tutarı yatırım döneminde yararlanabileceği 6.400.000,00 TL ile sınırlıdır. Diğer deyişle bu dönemde yatırımcının 1.800.000,00 TL’nin üzerinde yatırıma katkı tutarından yararlanması mümkündür. 1

Yukarıdaki tutarlar dikkate alındığında mükellefin indirimli kurumlar vergisi matrahı: 4.500.000,00/0,23= 19.565.217,40 TL olacaktır. Mükellefin bu geçici vergi döneminde 4.500.000,00 TL’lik yatırıma katkı tutarından yararlanma imkanı vardır. Bu tutar yatırıma katkı tutarından yararlanmak için dönem safi kurum kazancının en az 19.565.217,40 TL olması gerekir. Yatırım döneminde de yararlanılamayan yatırıma katkı tutarının izleyen döneme devredeceği unutulmamalıdır. Mükellef kurumun diğer faaliyetlerden elde edilen gelirleri nedeniyle vergi matrahının 19.565.217,40 TL’nin üzerinde olması durumunda bu matraha kadar yüzde 0, üzerinde olan kısım ise yüzde 23 oranında vergi ödeyecekti.

 

 

 

 

 

 

1 İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 02.04.2014 tarih ve 30 sayılı muktezasındaki görüşte bu yöndedir.

 

 

 

 

Kurumun 2022 yılı III. Geçici vergi beyannamesinde Ticari bilanço karı 15.000.000,00 TL, K.K.E.G 170.000,00 TL olup, safi geçici vergi matrahı 15.170.000,00 TL’dir.

 

 

BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

Ticari Bilanço Karı

15.000.000,00

Kanunen kabul edilmeyen gider

170.000,00

Kar ve İlaveler Toplamı

15.170.000,00

Safi Geçici Matrahı

15.170.000,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergiye) Tabi Matrah

 

15.170.000,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergi) Oranı

0,00

Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı

0,00

Geçici Vergi Matrahı

15.170.000,00

Hesaplanan Geçici Vergi

0,00

 

 

 

İNDİRİMLİ    KURUMLAR   VERGİSİ   TABLOSU   (2022    Yılı    III.    Geçici    Vergi

Beyannamesi)

 

Teşvik Belgesi Numarası

B-148170

Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

2012-3305

Yatırıma Başlama Tarihi

07.08.2022

Yatırımın Türü 1

Komple Yatırım

Yatırımın Türü 2

 

Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

 

20.000.000,00

Yatırıma Katkı Oranı

40

Vergi İndirimi Oranı

80

Yatırımın Yapıldığı Bölge

4.Bölge

İndirimli KV Oranı

4,6

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

8.000.000,00

Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

4.500.000,00

Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

(Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

 

4.500.000,00

Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

 

2.475.000,00

Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan YKT

 

0,00

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

 

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

 

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

 

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

 

0,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

 

3.489.100,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

3.489.100,00

Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

 

3.489.100,00

 

 

“Bilgiyi paylaşarak, insanların başarıya bizden daha kolay ulaşmalarını sağladığımız için mutluluk duyabilmeliyiz. “

 

 

 

Saygılarımızla

 

 

Soner ÜLGEN

Yeminli Mali Müşavir

CPA

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *